Title: Kreativita a inovace v produktu žáka a jeho hodnocení
Other Titles: Creativity and innovation in the pupil product and its evaluation
Authors: Krotký, Jan
Citation: KROTKÝ, J. Kreativita a inovace v produktu žáka a jeho hodnocení. Trendy ve vzdělávání, 2019, roč. 12, č. 1, s. 29-33. ISSN 1805-8949.
Issue Date: 2019
Publisher: Palacký University, Faculty of Education
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36445
ISSN: 1805-8949
Keywords: funkční kreativita;stavebnice;rozvoj kreativity;evaluace produktu
Keywords in different language: functional creativity;building kit;development of creativity;product evaluation
Abstract: Článek prezentuje výzkum v oblasti projevů kreativity. Cílem prezentovaného výzkumu je systematicky ověřit inovovaný hodnotící dotazník v prostředí základní školy, zmapovat jeho problematické partie a navrhnout úpravu před plošným nasazením na početnější cílovou skupinu jak žáků, tak evaluátorů. Výzkum analyzuje 65 výrobků a sleduje 9 parametrů a čas. Hlavním nástrojem je nový evaluační dotazník sledující projevy funkční kreativity žáka v rámci jeho vytvořeného produktu. Výzkum ukázal možnosti a limity evaluačního dotazníku a potvrdil jeho aplikovatelnost v prostředí základní školy.
Abstract in different language: The article presents a research in the area of creativity expressions. The aim of the presented research is to systematically verify the evaluating questionnaire in the environment of elementary schools, to map its problematic parts and to suggest some adjustments before it is generally applied on a bigger target group of pupils as well as evaluators. There are 65 products analysed in the research which monitors 9 parameters and time. The main tool is the new evaluating questionnaire where functional creativity expressions of pupils within his product are monitored. The research showed possibilities and limits of the evaluating questionnaire and confirmed its possibility to be applied in the environment of elementary schools.
Rights: © Palacký University, Faculty of Education
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
TVV_tvv-201901-0005.pdf258,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD