Title: Test Anxiety Inventory (TAI): validization and psychometric properties of Czech version
Other Titles: Škála testové úzkosti (TAI): psychometrické vlastnosti české verze
Authors: Kubíková, Kateřina
Lukavská, Kateřina
Boháčová, Aneta
Mainz, Denis
Svobodová, Sandra
Citation: KUBÍKOVÁ, K., LUKAVSKÁ, K., BOHÁČOVÁ, A., MAINZ, D., SVOBODOVÁ, S. Test Anxiety Inventory (TAI): validization and psychometric properties of Czech version. In: Intcess 2019 - 6th International Conference on Education and Social Sciences. Istanbul: International Organization Center of Academic Research, 2019. s. 167-175. ISBN 978-605-82433-5-4.
Issue Date: 2019
Publisher: International Organization Center of Academic Research
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36475
ISBN: 978-605-82433-5-4
Keywords: škála testové úzkosti;testová úzkost;student;konfirmační faktorová analýza;explorativní faktorová analýza
Keywords in different language: Test Anxiety Inventory (TAI);anxiety;student;confirmatory factor analysis;explanatory factor analysis
Abstract: Tato studie podrobně popisuje rozbor psychometrických vlastností české verze škály testové úzkosti (Test anxiety inventory - TAI). Spielberger (1980) navrhl škálu určenou pro měření úzkosti u studentů středních a vysokých škol. Škála se skládá se ze dvou podskupin: měření strachu (TAI-W) a měření emoční tísně (TAI-E). V našem výzkumu hodnotíme psychometrické vlastnosti stupnice TAI a testujeme možnosti využití mezi studentskou populací v České republice. Dále diskutujeme možnosti aplikace této metody na respondenty na spodní hranici doporučeného věku. V této studii byla škála TAI upravena a podána vzorku 185 studentů ve věku 12 až 15 let. V7sledky studie naznačují velmi dobré psychometrické vlastnosti nástroje, kdy hodnoty alfa spolehlivosti pro obě stupnice TAI (TAI-W) a TAI-E) se pohybují v rozmezí 0,877 (TAI-E) a 0,851 (TAI-W). Korelace mezi dvěma dílčími stupnicemi měřená Pearsonovým korekčním koeficientem je pozitivní a velmi silná (r = 0,699) a statisticky významná (p <0,001). Dvoufaktorová struktura složená ze složek TAI-Wa TAI-E vykázala přijatelnou diskriminační platnost a vnitřní spolehlivost. Byla provedena analýza položek a průzkumné a potvrzující analýzy faktorů, které ukazují, že Česká stupnice TAI má přijatelné psychometrické vlastnosti a lze ji použít u českých adolescentů i na dolní hranici doporučené věkové normy.
Abstract in different language: This study details the development and validation of a Czech language version of the Test Anxiety Inventory (TAI). The TAI instrument has been created to allow acquisition of empirical evidence on the two above-mentioned components in practical situations. This measurement tool addresses identification of worry and emotionality during tests. Spielberger et al. (1978) created TAI (Test Anxiety Inventory), a self-report based scale used for measuring both test anxiety factors. According to Spielberger (1980), TAI was designed to measure anxiety in high school and university students. It consists of two subgroups: measurement of worry (TAI-W) and measurement of emotional distress (TAI-E). In our research, we assess psychometric properties of the TAI scale and test the scale among student population in the Czech Republic and we also debate options of application of this method on respondents at the lower limit of the recommended age. In this study, the TAI scale was adapted and administered to a sample of 185 students aged 12 to 15 years. The aim of this study was to examine factor structure and explore the psychometric properties for Czech version of Test Anxiety Inventory. Alpha reliability values for different scales of TAI (TAI-Worry, and TAI-Emotionality) ranged was 0.877 (TAI-E) and 0.851 (TAI-W). The correlation between the two subscales measured by the Pearson correction coefficient is positive and very strong (r = 0.769) and statistically significant (p <.001). The two-factor structure consisting of TAI-Worry and TAI-Emotionality components showed acceptable discriminant validity and internal reliability. The item analysis and both exploratory and confirmatory factor analyses were made showing that Czech TAI Scale has acceptable psychometrical properties and can be used in Czech school children.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© International Organization Center of Academic Research
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVD)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KPS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD