Title: Formation of metastable zirconium oxides using pulsed laser deposition of ZrO based target
Other Titles: Tvorba metastabilních oxidů zirkonia pomocí pulzní laserové depozice terče na bázi ZrO
Authors: Křenek, Tomáš
Mikysek, Petr
Pola, Michal
Vála, Lukáš
Melaré, Estela
Jandová, Věra
Vavruňková, Veronika
Rieger, David
Citation: KŘENEK, T., MIKYSEK, P., POLA, M., VÁLA, L., MELARÉ, E., JANDOVÁ, V., VAVRUŇKOVÁ, V., RIEGER, D. Formation of metastable zirconium oxides using pulsed laser deposition of ZrO based target. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2019. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Physics Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85075110894
http://hdl.handle.net/11025/36639
ISSN: 1757-8981
Keywords: oxidy zirkonia;pulzní laserová depozice;metastabilní fáze;vysokotlaké struktury
Keywords in different language: zirconium oxides;pulsed laser deposition;metastable phases;high-pressure structures
Abstract: Zájem o možnosti přípravy různých oxidů zirkonia z vědeckého i aplikačního hlediska roste. Laserová ablace pevného terče sestávajícího ze slinutých zrn kovového hexagonálního Zr3O a monoklinického ZrO2 vede k odpařování Zr, O částic (iontů, atomů) a následné depozice Zr-O filmu. Jako substráty byly použity Ta a Cu. Filmy byly analyzovány pomocí SEMEDX, Ramanovy a FTIR spektroskopie a rentgenové difrakce. SEM analýza odhalila kontinuálním povlak a kruhovité objekty o velikosti μm / sub-μm. Pomocí Ramanovy spektroskopie byly detekovány široké píky, které mohou naznačovat částečnou laserem indukovanou amorfizaci Zr-O depozitu. FTIR spektroskopie ukazuje pásy, které lze přiřadit vibracím Zr-O nanostrukturovaného oxidu zirkoničitého. Rentgenová difrakční analýza poskytuje jasnější přiřazení deponovaných fází, kde depozice na Ta vykazuje přítomnost monoklinické Zr02, rhombohedrické Zr03 s nedostatkem kyslíku a zajímavě ukazuje přítomnost vysokotlaké ortorombické fáze Zr02. Povlak na Cu sestává z monoklinické Zr02, rhombohedrické Zr30 a metastabilní tetragonální Zr02 fáze.
Abstract in different language: There is a growing interest about the possibilities for preparation of various zirconium oxides from scientific as well asapplication point of view. Laser ablation of solid target consisting of sintered grains of metallic hexagonal Zr3O and monoclinic ZrO2 results in evaporation of Zr, O species (ions, atoms) and subsequent deposition of Zr-O film. Ta and Cu have been used as substrates. The films were analyzed by SEM-EDX, Raman and FTIR spectroscopy and X-ray diffraction. SEM analysis revealed μm/sub-μm sized roundshape and ring-like objects on continuous coat. Using Raman spectroscopy broad peaks which can suggest partial laser induced amorphization of Zr-O deposits were detected. FTIR spectroscopy shows bands which are assignable to Zr-O vibration of nanostructured zirconia. X-ray diffraction analysis provides more explicit assignment of deposited phases where the deposit on Ta exhibits presence of monoclinic ZrO2, oxygen deficient rhombohedric Zr3O and interestingly indicates presence of high-pressure orthorhombic ZrO2 phase. The coat on Cu consists of monoclinic ZrO2, rhombohedric Zr3O, and metastable tetragonal ZrO2 phase.
Rights: © Institute of Physics Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
Konferenční příspěvky / Conference papers (RAM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Křenek_2019_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._613_012016.pdf802,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD