Title: Lokalizace speciálních map 1:75 000 pro publikování \nl na mapovém portálu
Other Titles: The localization of 1:75 000 scale Special Maps for publication on the map portal
Authors: Krňoul, Roman
Advisor: Čada, Václav
Referee: Cajthaml, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3689
Keywords: Třetí vojenské mapování;speciální mapy 1:75 000;lokalizace;projektivní transformace po částech;mapový portál;webová aplikace
Keywords in different language: The Third Military Mapping;1:75 000 scale Special Maps;localization;projective transformation in parts;map portal;web application
Abstract: Tato práce se zabývá praktickou realizací způsobu lokalizace speciálních map III. vojenského mapování, který byl navržen v předcházející bakalářské práci. Základní jednotkou lokalizace zde není celý mapový list, ale jeho jedna šestnáctina, která se nazývá vyměřovací list. Navržený způsob tím zohledňuje technologii vzniku těchto map, neboť vyměřovací listy byly základní pracovní jednotkou mapování. Lokalizace mapového listu je založena na projektivní transformaci po částech. Cílové souřadnice těchto částí jsou počítány z oprav, které jsou získávány interpolací z okolních polohových odchylek zobrazených znaků trigonometrických bodů a kostelů od jejich správné polohy. Cílem práce bylo navrhnout a naprogramovat tento proces lokalizace a na jeho podkladu vytvořit technologickou linku pro přípravu, zpracování a správu jednotlivých vydání speciálních map určených k publikování na mapovém portálu.
Abstract in different language: This work deals with practical realization of localization method of Special Maps from III. military mapping, which was suggested in previous bachelor thesis. The basic unit of localization is not the entire map sheet but its 1/16 part, which is called a meting sheet. The suggested method accounts a development technology with it, because meting sheets were basic work units for this mapping. The localization of map sheet is based on projective transformation in parts. Target coordinates of these parts are counted from corrections, which are got by the interpolation of surrounding position deviations of portrayed symbols of trigonometric points and churches from their correct position. The goal of this work was design and program this process of localization and on its basis create a technological line for preparation, processing and management of individual Special Map editions for publication on the map portal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krnoul.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
PV-Krnoul.pdfPosudek vedoucího práce313,8 kBAdobe PDFView/Open
PO-Krnoul.pdfPosudek oponenta práce136,22 kBAdobe PDFView/Open
P-Krnoul.pdfPrůběh obhajoby práce43,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.