Title: Problematika zakázek malého rozsahu z pohledu výkonu veřejné správy
Other Titles: The Issue of Small-Scale Contracts from the Perspective of Public Administration
Authors: Polnická, Blanka
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3706
Keywords: veřejná zakázka;veřejná zakázka malého rozsahu;zadavatel;předpokládaná hodnota veřejné zakázky;zadávací řízení;dohled
Keywords in different language: public order;small-scale public order;contracting authority;estimated value of public order;awarding;surveillance
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku veřejných zakázek malého rozsahu. Práce se po seznámení se základními pojmy a základními zásadami postupu zadavatele soustředí na právní úpravu tohoto typu zakázek, jejich postavení v systému veřejného zadávání a význam sekundárních právních předpisů. Práce rovněž upozorňuje na význam doporučovaných metodik zadávání a elektronizaci veřejných zakázek. V poslední kapitole jsem se zaměřila na dohled zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se zdůrazněním stanoviska ÚOHS, které spočívá v tom, že není oprávněn kontrolovat zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the issue of small-scale public orders. After informing about the basic terms and basic principles of the contracting authority's procedures, the thesis focuses on legal enactment of these type of orders, their suspension within the system of public awarding and the importance of secondary legal regulations. The thesis also points out the importance of delivered methodologies of awarding and computerization of public orders. In the last chapter, I focus on the surveillance of awarding small-scale public orders with emphasis on the attitude of UOHS, which is based on the fact that UOHS is not entitled to control small-scale public orders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_BP2012.pdfPlný text práce410,31 kBAdobe PDFView/Open
Polnicka -VP.pdfPosudek vedoucího práce560,68 kBAdobe PDFView/Open
Polnicka-OP.pdfPosudek oponenta práce736,16 kBAdobe PDFView/Open
Polnicka-Pr..pdfPrůběh obhajoby práce297,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.