Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Žvaková, Petra
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3713
Keywords: vyvlastnění;zákon o vyvlastnění;vyvlastňovací řízení;vlastnické právo;veřejný zájem;dohoda;náhrada
Keywords in different language: expropriation;expropriation act;compensation for expropriation;property rights;public property;agreement;compensation
Abstract: Diplomová práce pojednává o komplexním popisu institutu vyvlastnění, který představuje nejzávaznější zásah státu do majetkových práv. Nejprve se autorka v práci zabývá historickými souvislostmi tohoto institutu v českém právním řádu, prameny práva vztahující se k dané problematice, vymezením základních pojmů s tématem souvisejících a následné odlišení od jiných zásahů do vlastnického práva. Jádro práce tvoří detailní analýza hmotněprávní a procesněprávní podle právní úpravy obsažené v zákoně č. 184/2006 Sb.,o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (o vyvlastnění). Autorka se v práci snaží provést teoretický rozbor institutu vyvlastnění, zhodnotit ho a na závěr určit jeho význam pro praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with a comprehensive description of the Institute of expropriation, which represents the most serious interference with property rights. First, the author of the work deals with the historical background of this institute in the Czech legal system, sources of law relating to the issue, by defining the basic concepts related to the topic and subsequent differentiation from other interference with property rights. The core thesis is a detailed analysis of the substantive and procedural law according contained in Act No. 184/2006 Coll. On withdrawal or restriction of ownership rights to the land or building (on expropriation). In this thesis the author is trying to institute expropriation theoretical analysis, evaluate it, and finally determine its meaning for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vyvlastneni - Zvakova Petra.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Zvakova-VP.pdfPosudek vedoucího práce406,1 kBAdobe PDFView/Open
Zvakova-OP.pdfPosudek oponenta práce591,51 kBAdobe PDFView/Open
Zvakova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce305,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.