Title: Veřejnoprávní smlouvy a spolupráce obcí
Other Titles: Public contracts and municipal cooperation
Authors: Kiková, Barbora
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37224
Keywords: veřejnoprávní smlouvy;spolupráce obcí;místní akční skupina;judikatura veřejnoprávních smluv
Keywords in different language: public contracts;community cooperation;local action group;case law of public contracts
Abstract: Jako téma své diplomové práce jsem si na základě konzultace s vedoucím mé diplomové práce JUDr. Tomášem Loudou, CSc. vybrala veřejnoprávní smlouvy a spolupráce obcí, a to z jednoho důvodu, jelikož jsem již jako student na právnické fakultě psala bakalářskou práci na téma veřejnoprávní smlouvy. Nicméně rozsah bakalářské práce neuzpůsobuje autora k tomu, aby se danou problematikou zabýval více do hloubky, a tak jsem se rozhodla svou diplomovou prací na předmětnou bakalářskou práci navázat. Z tohoto titulu název diplomové práce nezní pouze jako veřejnoprávní smlouvy, ale obsahuje i dovětek spolupráce obcí. A to mne vedlo k myšlence rozšíření práce úplně jiným směrem, tedy zamýšlet se nad danou problematikou nejen veřejnoprávních smluv jako bylo původně v plánu a popsáno již v mé bakalářské práci, ale i spolupráce obcí. Diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí, a to do části obecné, teoretické, a do částí praktické, kde jsem si vybrala dvě konkrétní místní akční skupiny a podrobně jsem je rozepsala.
Abstract in different language: As a topic of my diploma thesis I have been consulting my supervisor with my diploma thesis, JUDr. Tomáš Louda, CSc. chose public contracts and community cooperation for one reason, as I was already writing a bachelor thesis on a law of public law as a student at the law faculty. However, the scope of the bachelor thesis does not cause the author to deal with the issue more deeply, so I decided to build my diploma thesis on the bachelor thesis. As such, the name of the diploma thesis is not only a public contract, but also contains a list of cooperation of municipalities. And this led me to the idea of extending the work in a completely different direction, ie to address the issue of not only the public contracts as originally planned and described in my bachelor thesis, but also the cooperation of municipalities. I have divided my diploma thesis into two parts, namely general, theoretical, and practical parts, where I chose two specific local action groups and detailed them in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP KIKOVA B. - verejnopravni smlouvy a spoluprace obci.pdfPlný text práce995,73 kBAdobe PDFView/Open
Kikova - posudek VP 2.pdfPosudek vedoucího práce652,98 kBAdobe PDFView/Open
Kikova - posudek OP 2.pdfPosudek oponenta práce433,63 kBAdobe PDFView/Open
Kikova - protokol DP 2.pdfPrůběh obhajoby práce366,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.