Title: Spolupráce veřejného a soukromého sektoru. (PPP projekty)
Other Titles: Public and private sector cooperation. (PPP projects)
Authors: Baxová, Vendula
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Doležal Michal, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37227
Keywords: hodnota za peníze;soukromý sektor;veřejně-soukromá partnerství;veřejný sektor;veřejný zájem;veřejné zakázky.
Keywords in different language: keywords: value for money;the private sector;public-private partnerships;public sector;public interest;public procurement.
Abstract: Diplomová práce na téma "Spolupráce soukromého a veřejného sektoru, PPP projekty" se zaměřuje na posouzení vhodnosti využití veřejně-soukromých partnerství v České republice. V úvodu práce jsou vymezeny základní pojmy důležité pro pochopení dalšího textu, podrobněji jsou zde představeny typy partnerství a identifikováni účastníci veřejně-soukromé spolupráce. Následující kapitoly se věnují implementaci PPP projektů v České republice, je zde definován jejich legislativní a institucionální rámec s důrazem na porovnání původní a platné právní úpravy, tedy zákona o veřejných zakázkách, koncesního zákona a nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Ve třetí kapitole jsou analyzovány úspěšně zrealizované projekty v České republice na municipální úrovni, Parkovací dům Rychtářka a Plzeňské depo. Následující kapitola je komparací zahraničích zkušeností s tímto typem veřejného zadávání, a to konkrétně ve Velké Británii a na Slovensku. Pátá kapitola se, jako určité shrnutí, zabývá výhodami, nevýhodami a riziky veřejně-soukromých partnerství. V závěru jsou všechny zjištěné poznatky zhodnoceny a podrobeny úvaze, zda a za jakých okolností může fungovat veřejně-soukromá spolupráce v podmínkách České republiky.
Abstract in different language: The diploma thesis "Cooperation of the private and public sector, PPP projects" focuses on the assessment of the suitability of using public-private partnerships in the Czech Republic. In the introduction, the basic concepts important for understanding the next text are defined, the types of partnerships and the participants in public-private cooperation are identified in more detail. The following chapters deal with the implementation of PPP projects in the Czech Republic, their legislative and institutional framework is defined with an emphasis on the comparison of the original and valid legislation, ie the Public Procurement Act, the Concession Act and the new Public Procurement Act. The third chapter analyzes successfully implemented projects in the Czech Republic at the municipal level, the Rychtářka Parking House and the Pilsen Depot. The following chapter is a comparison of foreign experience with this type of public procurement, namely in the UK and Slovakia. Chapter Five deals with the advantages, disadvantages and risks of public-private partnerships as a summary. In conclusion, all the findings are evaluated and considered whether and under what circumstances public-private cooperation in the Czech Republic can work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-verze ke svazani Baxova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Baxova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce541,88 kBAdobe PDFView/Open
Posudek OP - Baxova.pdfPosudek oponenta práce400,38 kBAdobe PDFView/Open
Protokol DP - Baxova.pdfPrůběh obhajoby práce260,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.