Title: Analýza nákladů na vytápění bytových domů
Other Titles: Analysis of heating costs of apartment buildings
Authors: Macháčková, Kateřina
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37548
Keywords: vytápění;obálka budovy;klasifikační třída;zdroj tepla;větrání;tepelné čerpadlo;elektrokotel;plynový kondenzační kotel;varianty;náklady;cena;tepelné ztráty;rekuperace;přirozené větrání;nucené větrání
Keywords in different language: heating;building envelope;classification class;heat source;ventilation;heat pump;electric boiler;gas condensing boiler;variants;cost;price;heat losses;recuperation;natural ventilation;forced ventilation
Abstract: Cílem diplomové práce je analýza nákladů na vytápění bytových domů v závislosti na obálce budovy a zdrojích tepla. V textové části diplomové práce jsou obecné informace ohledně tématu vytápění, bez kterých by nešla zpracovat část praktická. V praktické části diplomové práce jsou analyzovány tři varianty zateplení obálky budovy bytového domu s přirozeným nebo nuceným větráním se zpětným získáváním tepla. První variantou je bytový dům, jehož obálka budovy je navržena jako velmi úsporná a spadá tedy do klasifikační třídy "A", druhou variantou je bytový dům, jehož obálka je navržena jako úsporná, spadá tedy do klasifikační třídy "B" a třetí variantou je bytový dům, jehož obálka je navržena jako vyhovující a spadá tedy do klasifikační třídy "C". Pro jednotlivé varianty zateplení obálky budovy jsou navrženy tři různé zdroje tepla a to vždy tepelné čerpadlo vzduch/voda, elektrokotel a plynový kondenzační kotel. Na veškeré řešené varianty jsou spočteny tepelné ztráty a následně náklady na spotřebovanou energii na vytápění, pořizovací náklady za zdroj tepla a za realizační náklady spojené s obálkou budovy. Ve všech řešení je uvažováno pouze s náklady spojenými s vytápěním, není zde uvažováno s ohřevem vody ani s ostatními provozními náklady objektu. Na konci každé kapitoly jsou analyzovány jednotlivé varianty řešení a následně jsou shrnuty. Na konci diplomové práce je celkové porovnání a shrnutí všech řešených variant.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to analyze the cost of heating of apartment buildings depending on building envelope and heat sources. In the text part of the diploma thesis there is general information about the topic of heating, without which the practical part could not be processed. In the practical part of the diploma thesis are analyzed three variants of thermal insulation of the building envelope building with natural or forced ventilation with heat recovery. The first option is an apartment house, whose envelope is designed to be very economical and thus falls into the classification class "A", the second variant is a residential building whose envelope is designed to be economical, thus falls into the "B" classification class and the third variant is residential house, the envelope of which is designed as satisfactory and therefore falls into the classification class "C". There are three different heat sources for each of the thermal insulation options of the building, namely the air / water heat pump, the electric boiler and the gas condensing boiler. For all the solutions, heat losses are calculated, and consequently the cost of the energy consumed for heating, the cost of the heat source and the realization costs associated with the envelope of the building. All solutions are considered only with the costs associated with heating, there is no consideration of water heating or other operating costs of the building. At the end of each chapter, individual solutions are analyzed and summarized. At the end of the diploma thesis is the overall comparison and summary of all solved variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Machackova_oponent.pdfPosudek oponenta práce630,17 kBAdobe PDFView/Open
Machackova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,72 kBAdobe PDFView/Open
Machackova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce185,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.