Title: Principy revitalizace panelových domů soustavy PS69
Other Titles: Principles of revitalization of panel houses PS69
Authors: Hruška, Petr
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Novák Michal, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37549
Keywords: panelový dům;soustava ps 69;vývoj soustavy ps 69;revitalizace;vady;poruchy;stropní panel;statické posouzení;únosnost;průhyb;zateplení;výpočetní software.
Keywords in different language: panel building;ps 69 system;ps 69 system development;revitalization;defects;faults;ceiling panel;static assessment;load bearing capacity;deflection;thermal insulation;computing software.
Abstract: Diplomová práce se zabývá panelovou soustavou PS 69. Úvod je věnován historii panelových domů a charakteristice nejrozšířenějších soustav. Dále je práce soustředěna na popis panelové soustavy PS 69 a vývoj jejích konstrukcí z průběhu výstavby. V druhé části jsou popsány vady a poruchy panelové soustavy s rozdělením dle jejich příčiny. Třetí část popisuje revitalizační zásady a vlivy na panelovou soustavu PS 69. Hlavní náplní této části je posouzení přitížených stropních dílců různými variacemi nových konstrukcí, jenž mohou být součástí revitalizace budov, zhodnocení a doporučení proveditelných úprav.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the panel system of PS 69. Introduction is devoted to the history of panel buildings and the characteristics of the most widespread systems. Further, the work is focused on the description of the panel system PS 69 and the development of its structures from the course of construction. The second part describes defects and faults of the panel system with distribution according to their cause. The third part describes the revitalization principles and influences on the PS 69 panel system. The main part of this section is the assessment of the overhanging ceiling elements by various variations of new constructions, which may be part of the revitalization of buildings, evaluation and recommendation of feasible modifications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Hruska.pdfPlný text práce13,9 MBAdobe PDFView/Open
Hruska_oponent.pdfPosudek oponenta práce459,95 kBAdobe PDFView/Open
Hruska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce473,71 kBAdobe PDFView/Open
Hruska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce191,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.