Title: Nadstandardní zkoušky chráničů pro motocyklisty
Authors: Kaňáková, Sandra
Advisor: Kottner Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Bartošek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37551
Keywords: chránič;identifikace;low-density foam;materiálový model;motocykl;pádová zkouška;pěna.
Keywords in different language: protector;identification;low-density foam;material model;motorcycle;drop test;foam.
Abstract: Tato práce se zabývá experimentálním testováním pěny používané v chráničích moto-cyklistů a následnou identifikací jejich materiálových parametrů. Nejprve byla provedena série pádových zkoušek s různou dopadovou rychlostí a teplotou vzorku. Následně byl vybrán vhodný materiálový model, jednalo se o Low-density foam. Byly vytvořeny konečnoprvkové simulace experimentálních měření se zvoleným materiálovým modelem v parametrickém vyjádření. Identifikace probíhala v programu optiSLang na základě minimalizace hodnot cílové funkce. Výsledkem byly hodnoty parametrů materiálového modelu Low-density foam. Tento model byl dále validován pomocí srovnání provedené části standardní zkoušky na chrániči SAS-TEC SCL-2 s její simulací. Rovněž bylo provedeno srovnání řady chráničů, které používaly různé materiály jako tlumicí prvky. Zkoumaná pěna se ukázala jako nejlepší.
Abstract in different language: This thesis deals with the experiments concerning a foam used in a motorcycle protective equipment, and subsequently its material parameter identification. At first, a serie of a drop tests with a different impact velocity and a sample temperature was realized. Suitable material model was chosen subsequently, it was Low-density foam. A finite element simulations of the performed experiments were created with chosen material model in parametric form. The identification was conducted in the optiSLang and evaluated on the basis of the minimization of the target function value. The results were values of the Low-density foam material model parameters. This model was further evaluated by the comparison of the realized part of the standard test carried out on the SAS-TEC SCL-2 protector with its simulation. Furthermore, a comparison of several foam protectors were carried out. The investigated foam turned out to be the best.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KanakovaS.pdfPlný text práce14,87 MBAdobe PDFView/Open
Kanakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,03 kBAdobe PDFView/Open
Kanakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce793,02 kBAdobe PDFView/Open
Kanakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce325,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37551

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.