Title: Panelová sídliště v Plzni: současný stav a problémy, přístupy k revitalizaci, občanská vybavenost a dopravní obslužnost
Other Titles: Panel housing estates in Pilsen: current situation and problems, approaches to revitalization, civic amenities, and transport services.
Authors: Měsíček, Jan
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37752
Keywords: panelová sídliště;dopravní obslužnost;akcesibilita;ceny bytů;vizuální stav;bolevec;lochotín;bory;plzeň
Keywords in different language: panel housing estates;transport accessibility;affordability;apartment prices;visual status;bolevec;lochotin;bory;pilsen
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zkoumání a zhodnocení tří vybraných sídlišť na území města Plzně (Bolevec, Lochotín a Bory). Předmět zájmu u zkoumaných sídlišť představoval současný vizuální stav panelových domů a zeleně na vymezeném území těchto sídlišť, též zařízení občanské vybavenosti a dopravní obslužnost do vybraných míst na území města Plzně. Posledním zkoumaným faktorem byla cenová hladina prodávaných bytů o dispozici 3+1 na těchto sídlištích. První část práce byla věnována teorii v podobě historie vybraných sídlišť a vymezení důležitých pojmů s kterými bylo dále pracováno. Druhá část práce představovala rozbor a zhodnocení sídliště Bolevec, Lochotín a Bory z pohledu výše uvedených faktorů. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit, zda cenová hladina prodávaných bytů na vybraných sídlištích odpovídá jejich současnému vizuálnímu stavu, občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti, což bylo v závěru práce potvrzeno.
Abstract in different language: The submitted Bachelor Thesis is focused on exploration and evaluation of three selected housing estates in the territory of Pilsen (Bolevec, Lochotin, and Bory). The subject of interest in selected housing estates was created by several variables: the current visual status of prefabricated houses and green areas on the territory of these settlements, number of facilities, and transport accessibility to selected locations in the city of Pilsen. The last examined factor was the price level of the sold apartments available at 3 + 1 for these housing estates. The first part of the thesis was devoted to the theory of the history of selected housing estates and the definition of the important concepts, with which it was further worked on. The second part of the thesis was the analysis and evaluation of the settlements in Bolevec, Lochotin, and Bory from the perspective of the variables mentioned above. The main objective of the work was to evaluate whether the price level of sold dwellings in selected housing estates corresponds to their present visual condition, civil amenities, and transport accessibility, which was confirmed at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan Mesicek.pdfPlný text práce5,41 MBAdobe PDFView/Open
BP_Mesicek_OP.pdfPosudek oponenta práce381,4 kBAdobe PDFView/Open
BP_Mesicek_VP.pdfPosudek vedoucího práce339,93 kBAdobe PDFView/Open
Mesicek.pdfPrůběh obhajoby práce69,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.