Title: Změny ve využívání ploch za posledních 15 let v obci Dolany
Other Titles: The changes in land use over the past 15 years in Dolany
Authors: Janečková, Lucie
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37757
Keywords: dolany;využívání ploch;katastrální území;změny
Keywords in different language: dolany;land use;cadastral area;change
Abstract: Tato práce se zabývá změnami ve využívání ploch ve vybraném katastrálním území Dolany. Hlavním cílem práce je zjistit, jak výrazné bylo rozšíření obytných zón, do volné krajiny na úkor orné půdy a jak se změnilo využívání ploch za posledních 15 let v katastrálním území Dolany. Teoretická část práce se zabývá pojmy krajina, land use, land cover, BPEJ. Důležitým zdrojem pro literární rešerši byla knížka Vývoj využívání ploch v Česku od doc. Bičíka. V praktické části je nejdříve stanovena metodika s postupem práce. Analýza byla provedena na podkladu ortofoto map. Všech cílů bylo dosaženo pomocí programu ArcMap, kde byly zpracované výsledné mapy. Potřebné data byla získána z Geoportálu ČÚZK a Geoportálu Plzeňského kraje. Získaná data byla dále zpracována, byly vytvořeny tabulky a grafy, které slouží jako přehled všech změn land use v území a to vše bylo vytvořeno v programu Microsoft Excel. V závěru práce se nachází vyhodnocení prodeje pozemků na katastru obce Dolan, a to od roku 2014 do současnosti.
Abstract in different language: This thesis deals with changes in utilization of selected cadastral area of Dolany. The main aim of the thesis is to determine the significaneof the extension of residential areas into the free landscape at the expense of arable land. The changes in utilization of other areaswithin the last15 years in cadastral area of Dolany were also determined. The theoretical part of the thesis is focused on terms landspace, land use, BPEJ. An important source for literary research was the book Land use development in the Czech Republic by Professor Bičíka. In the practical part of the thesis methodology and workflow are defined. Analysis was executed on orthophotomap basis. All aims were achieved using ArcMap, whichprocessed the resulting maps. The data necessary for this thesis were gained from Geoportal ČÚZK and Geoportal of the Pilsen Region. The obtained data were further processed, there were created tables and graphs that serves as an overview of land use changes in the area and they were all created in Microsoft Excel. In the end of the thesis the evaluation of estate sales in Dolany municipality is situated, since year 2014 until now.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Janeckova.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Janeckova.pdfPosudek oponenta práce160,78 kBAdobe PDFView/Open
Formular_BP_vedouci­_Janeckova.pdfPosudek vedoucího práce171,88 kBAdobe PDFView/Open
Janeckova_0.pdfPrůběh obhajoby práce70,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.