Title: Zapojení koridoru řeky Klabavy do urbanistické struktury města Rokycany
Other Titles: Inclusion of the Klabava river corridor into the urbanistic structure of the town of Rokycany
Authors: Bejčková, Marie
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37760
Keywords: řeka klabava;rokycany;ekohydrologie;povodňové riziko;veřejné prostranství
Keywords in different language: the klabava river;rokycany;ecohydrology;flood risk;public space
Abstract: Tato práce v rámci teoretické části pojednává o obecných zákonitostech zacházení s vodou v krajině a ve městě, městě Rokycany a řece Klabavě. S řekou Klabavou úzce souvisí povodňové riziko a následná revitalizace toku. Jako další příklad revitalizace je uvedena řeka Blanice ve Vlašimi. V praktické části se pak práce věnuje vyhodnocením tří oblastí zájmu. Aspektu ekohydrologické kvality, povodňového rizika a veřejného prostranství, a to vše v rámci zapojení koridoru řeky Klabavy do urbanistické struktury města Rokycany.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the general rules of handling water in the landscape and in the city, with the town of Rokycany and the Klabava River. Flood risk and the subsequent revitalization of the stream are closely related to the Klabava River. Another example of revitalization is the Blanice River in Vlašim. In the practical part, the thesis provides evaluation of three areas of interest: the aspects of ecohydrological quality, flood risk and public space, all examined as part of the integration of the Klabava River corridor in the town's urban structure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marie Bejckova ERG.pdfPlný text práce8,16 MBAdobe PDFView/Open
Bejckova.pdfPosudek vedoucího práce175,54 kBAdobe PDFView/Open
Bejckova_0.pdfPosudek oponenta práce41,05 kBAdobe PDFView/Open
Bejckova_1.pdfPrůběh obhajoby práce62,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.