Title: Intenzita dopravy Plzeňského kraje
Other Titles: Pilsen region traffic intensity
Authors: Radová, Eliška
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37764
Keywords: intenzita dopravy;vozidla;plzeňský kraj;silniční doprava
Keywords in different language: traffic intensity;vehicles;pilsen region;traffic
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na intenzitu dopravy v Plzeňském kraji. Intenzita dopravy je hodnocena na základě dat získaných z webových stránek dopravy Plzeňského kraje. Pro sledování intenzity dopravy bylo vybráno 18 obcí v Plzeňském kraji, kde se zkoumala data ve 4 zvolených týdnech v roce 2018. Práce je rozdělena na několik částí. V první části práce jsou stanovené cíle a metodika, která je v práci vyuţita. Ve druhé části je popsána odborná literatura, ze které bylo čerpáno. Třetí část popisuje Plzeňský kraj, ve kterém byla sledovaná intenzita dopravy. Kraj je charakterizován z hlediska fyzicko-geografického, ale především socioekonomického hlediska. Ve čtvrté části je charakterizována intenzita dopravy a faktory, které mohou ovlivnit její velikost. V poslední části je vyhodnocena intenzita dopravy ve vybraných obcích za jednotlivé týdny. Intenzita dopravy je hodnocena z hlediska celkového počtu vozidel za týden, průměrného počtu vozidel za den, celkového počtu vozidel za den a dále také podle počtu jednotlivých druhů vozidel (osobní vozidlo, dodávka, lehký nákladní automobil a nákladní automobil). Jednotlivé výsledky jsou mezi sebou porovnány a zhodnoceny.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on traffic intensity in Pilsen region. Traffic intensity is evaluated based on data from the Pilsen region website. To monitor traffic intensity it was selected 18 municipalities in the Pilsen Ragion, where data were analyzed in 4 weeks in 2018. The work is divided into several parts. In the first part of the thesis are goals and methodology, that is used. The second part describes the specialized literature that was used. The third part describes the Pilsen region, where the traffic intensity was monitored. The region is characterized by a physical-geographic and socio-economic point of view. The fourth part describes the traffic intensity and factors, which can influence its size. The last part contains information about traffic intensity in selected municipalities for individual weeks. Traffic intensity is evaluated in terms of total count of vehicles per day, average of vehicles per day, total count of vehicles and by the vehicle type (car, van, truck, light truck). The individual results are compared and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radova.pdfPlný text práce39,96 kBAdobe PDFView/Open
Radova_0.pdfPosudek oponenta práce39,96 kBAdobe PDFView/Open
Radova_1.pdfPosudek vedoucího práce40,06 kBAdobe PDFView/Open
Radova_2.pdfPrůběh obhajoby práce54,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.