Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopp Jan, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKočová, Štěpánka
dc.contributor.refereeMatušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2019-6-3
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:38Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:44:38Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier78355
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37767
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá vlivem plánovaného obchvatu města Plasy na fragmentaci krajiny, krajinný ráz a socioekonomické činnosti. Zhodnocení fragmentace krajiny proběhlo na základě výpočtu změny rozlohy nefragmentované oblasti, zobrazení zásahu silnice I/27 do územního systému ekologické stability (ÚSES) a posouzení přítomnosti migračních objektů podle dokumentace EIA. V krajinném rázu byl hodnocen zásah mostního oblouku do krajinné scenérie na základě vizualizace ve fotografiích. Pro určení potenciálních socioekonomických dopadů byl použit rozbor již fungujících obchvatů ve vybraných městech a strukturované šetření, které v některých případech probíhalo formou rozhovorů ve městech Plasy a Třemošná. Po výstavbě obchvatu zůstane daná oblast podle kritérií stále nefragmentovaná, i když dojde k snížení rozlohy UAT o 5 km2. Zásah původní a nové komunikace I/27 do ÚSES lze předpokládat shodný. Krajinný ráz bude mostním obloukem nejvíce narušen při sjezdu do obce Plasy od Plzně. Nepředpokládá se úbytek podnikatelských subjektů, naopak lze očekávat zvýšení návštěvnosti města. Občané se k plánovanému obchvatu vyjadřovali na veřejných jednáních a formou petice. V současné době nejsou známy žádné další připomínky.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectkrajinný rázcs
dc.subjectfragmentace krajinycs
dc.subjectúzemní plánovánícs
dc.titleVliv obchvatu města Plasy na udržitelný rozvojcs
dc.title.alternativeThe potential consequences of building a bypass for Plasy on sustainable developmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPresented Bachelor thesis focuses on the impact of the planned bypass of the town of Plasy on landscape fragmentation, landscape character and socio-economic activities. Assessment of the landscape fragmentation was based on calculation of the change in the area of unfragmented landscape, display of the course of road I/27 in the Territorial system of ecological stability (TSES), and assessment of the distribution of wildlife passages according to the EIA documentation. The bridge vault and its impact on the landscape character was evaluated by using its visualisation in photographs. In order to identify the potential socio-economic impacts, the author used an analysis of already existing bypasses in selected cities and a structured survey, which had taken, in some cases, the form of interviews in Plasy and Třemošná. As far as the generally accepted criteria are concerned, the area shall still remain unfragmented after the bypass completion, even though the UAT extent decreases by 5 sq. km. The impact of the existing and planned road I/27 to the TSES can be assumed to be the same. The bridge vault will disturb the landscape character mainly at the exit to the town of Plasy from the direction of Pilsen. Reduction of the number of business entities cannot be expected; quite contrary, the number of tourists visiting the town may be expected to increase. Citizens expressed their opinion regarding the planned bypass at public hearings and petitions. No further comments are currently known.en
dc.subject.translatedtransporten
dc.subject.translatedlandscape characteren
dc.subject.translatedlandscape fragmentationen
dc.subject.translatedland-use planningen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kocova_portal.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
Kocova.pdfPosudek vedoucího práce176,43 kBAdobe PDFView/Open
Kocova_0.pdfPosudek oponenta práce42,18 kBAdobe PDFView/Open
Kocova_1.pdfPrůběh obhajoby práce115,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.