Title: Prostorová diferenciace volební podpory stran ODS a ANO 2011 v letech 2010 a 2013
Other Titles: Spatial differentiation of electoral support for political parties ODS and ANO 2011 in 2010 and 2013
Authors: Netrval, Tomáš
Advisor: Lepič Martin, Mgr.
Referee: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37774
Keywords: poslanecká sněmovna;volební podpora;ods;ano;prostorová diferenciace;prostorová autokorelace;časoprostorová analýza
Keywords in different language: chamber of deputies;electoral support;ods;ano;spatial differentiation;spatial autocorrelation;spatio-temporal analysis.
Abstract: Tato bakalářské práce se zabývá prostorovou diferenciací volební podpory ODS v roce 2010 a ODS a ANO v roce 2013. Strany byly vybrány z důvodu porovnání tradiční politické strany a strany nově vzniklé, které se soustředí na podobný segment voličů. Práce zkoumá pomocí prostorové analýzy LISA oblasti shluků na základě volební podpory v jednotlivých obcích pro každou stranu. Časoprostorovou analýzou LISTA jsou identifikovány oblasti, ve kterých si strana udržela volební podporu, nebo byla nahrazena stranou novou, s tím, že bazální rok zkoumání je volební podpora ODS v roce 2010. V práci byla použita sekundární data Českého statistického úřadu a zkoumána byla na úrovni municipalit. Nejzásadnějším výsledkem práce bylo lokalizovat jednotlivé oblasti a určit jejich prostorovou závislost na volební podpoře vybrané strany. Výsledky dále porovnat z časoprostorového hlediska a definovat, ve kterých oblastech došlo k nahrazení stran.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the spatial differentiation of the ODS party electoral support in 2010 and the ODS and ANO parties' support in 2013. These parties were selected for the purpose of comparing the traditional political party with the newly formed party, which focus on a similar segment of voters. Using the LISA spatial analysis, the thesis examines the clusters of high and low electoral support for each party in individual municipalities. The space-time analysis of LISTA, in turn, identifies areas in which the party maintained electoral support and where it has been replaced by a new party, with the baseline year of examination being the ODS electoral support in 2010. The secondary statistical data from the Czech Statistical Office have been used to investigate the evidence at the municipal level. The most fundamental result of the work was to locate the individual areas and determine their spatial dependence on the electoral support of the selected party. Further compare the results from the space-time perspective and define in which areas the parties were replaced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_Netrval_konecna_verze.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
Netrval.pdfPosudek oponenta práce123,54 kBAdobe PDFView/Open
Netrval_0.pdfPosudek vedoucího práce127,61 kBAdobe PDFView/Open
Netrval_1.pdfPrůběh obhajoby práce218,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.