Title: Analýza protestních událostí v Makedonii
Other Titles: Analysis of the protest events in Macedonia
Authors: Kostěncová, Kateřina
Advisor: Lepič Martin, Mgr.
Referee: Vogt David, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37775
Keywords: etničtí albánci;index etnické frakcionalizace;interetnické konflikty;politické strany;severní makedonie
Keywords in different language: ethnic albanians;ethnic fractionalization index;interethnic conflicts;north macedonia;political parties
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na prostorovou a časovou distribuci etnického napětí a výskytu konfliktů mezi etnickými Albánci a Makedonci v Severní Makedonii. Prostřednictvím informací z webových zpravodajství se práce pokouší analyzovat ohniska napětí a konfliktů v zemi, zjišťuje, zda se intenzita konfliktů v průběhu času změnila a zda se v proměnily regiony, do kterých se interetnické napětí koncentruje. Hlavním výzkumným cílem je zkoumání souvislostí mezi výskytem interetnických konfliktů na jedné straně (sledovaná proměnná) a etnickým složením a volební podporou albánských politických stran v jednotlivých oblastech na straně druhé (vysvětlující proměnné). Práce dochází ke zjištění, že zatímco heterogenní etnická struktura má určitý vliv na výskyt konfliktů v regionu, volba politických stran má na sledovanou proměnnou pouze velmi slabý efekt.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the spatial and temporal distribution of ethnic tensions and the occurrence of conflicts between ethnic Albanians and Macedonians in Northern Macedonia. Using the evidence from web news, the thesis attempts to analyze the focal points of tensions and conflicts in the country, and to find out whether the intensity of conflicts and the regions into which the interethnic tensions are concentrated have changed over time. The main research goal is to investigate the link between the occurrence of interethnic conflicts on the one hand (dependent variable) and the ethnic composition and electoral support for the Albanian political parties in individual areas (independent variables). The thesis reveals that the heterogeneous ethnic structure have some effect on the occurrence of conflicts in the region, while the choice of political parties has only a weak effect on it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Katerina Kostencova.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Kostencova.pdfPosudek oponenta práce169,66 kBAdobe PDFView/Open
Kostencova_0.pdfPosudek vedoucího práce126,82 kBAdobe PDFView/Open
Kostencova_1.pdfPrůběh obhajoby práce45,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.