Title: Logistický systém ve vybraném podniku
Other Titles: Logistics system in the selected enterprise
Authors: Bělová, Jana
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Patzenhauerová Martina, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38094
Keywords: logistika;logistický systém;just-in-time;just-in-sequence
Keywords in different language: logistics;logistics system;just-in-time;just-in-sequence
Abstract: Bakalářská práce je zpracována na téma "Logistický systém ve vybraném podniku." Z logistického pohledu je zaměřena především na štíhlou výrobu a využívání japonských metod uvnitř podniku (Muda, 5S, Kaizen, Just In Time a Just In Sequence). V praktické části je představena firma Yazaki Wiring Technologies Czech s.r.o. v Plzni, kde se vyrábí kabelové svazky do nákladních aut. Provedenou analýzou je vyhodnocena změna logistického systému z Just In Time na Just In Sequence. Možná rizika a navržení základních kroků pro efektivní plánování změny v podniku jsou prezentovány v mapě rizik a WBS - Work breakdown structure. Práce popisuje konkrétní typy nákladových prostředků, které budou používány v novém logistickém systému JIS. Cíl bakalářské práce je provést analýzu dopadů změny logistického systému z JIT na JIS a navrhnout kroky vedoucí k redukci případných negativních dopadů uvedené změny. V závěru bakalářské práce jsou uvedené kladné a záporné dopady této logistické změny a zvážení její realizace.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the issue "Logistic system in the selected enterprise." From the logistic's point of view is the work focused mainly on lean logistics and use of japanese methods inside the company (Muda, 5S, Kaizen, Just in Time and Just in Sequence). The practical part describes the selected enterprise - Yazai Wiring Technologies Czech s.r.o. in Plzen, where wireharnesses for trucks are produced. Performed analysis is evaluated the change of logistic systeme from Just In Time to Just In Sequence. Possible risk and proposals of main steps for efective planning of this change in the company are presented in chart/map of risk and WBS - Work breakdown structure. Conducted work describes specific means of company output transportation, that will be used in new logistic system JIS. The main objective of the bachelor thesis is to conduct the analysis of logistic system change from JIT to JIS and suggest logical steps to reduce the potential negative impact of above defined change. In conclusion bachelor thesis describes positive and negative effects of this logistic change and consideration of its realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP BELOVA.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
BP_Belova_VP.pdfPosudek vedoucího práce371,54 kBAdobe PDFView/Open
BP_Belova_OP.pdfPosudek oponenta práce306,19 kBAdobe PDFView/Open
Belova.pdfPrůběh obhajoby práce52,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.