Title: Založení a fungování ústavu v podmínkách ČR - ekonomický pohled
Other Titles: Founding and functioning of an institute in the Czech republic - from the economic perspective
Authors: Klášterková, Jana
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Palacká Alena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38099
Keywords: neziskový sektor;neziskové organizace;ústav;účetnictví;daně
Keywords in different language: non-profit sector;non-profit organizations;the institute;accounting;taxes
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Založení a fungování ústavu v podmínkách ČR - ekonomický pohled" se zabývá postavením ústavu v podmínkách ČR z hlediska účetního a daňového. Rekodifikací občanského zákoníku v roce 2014 došlo k zavedení nové formy právnické osoby - ústavu. Práci tvoří dvě části, teoretická a praktická. Teoretická část se zabývá pojmy z oblasti neziskového sektoru, druhy neziskových organizací, základními rysy a zdroji financování neziskové organizace. Dále je zde popsána právní forma ústav, jeho účetní a daňové aspekty. V praktické části jsou popsány účetní a daňové aspekty konkrétního ústavu, a to Správy kláštera premonstrátek v Chotěšově, z. ú., je provedena analýza nákladů, výnosů a daní v období 2017 - 2018. V závěru práce jsou stanovena pozitiva a negativa zvolené právní formy u sledovaného subjektu.
Abstract in different language: The bachelor thesis called "Founding and functioning of an institute in the Czech Republic - from the economic perspective" deals with the position of the institute in therms of accounting´s and taxes´ aspect in the Czech republic. Recodification of the Civil Code in 2014 introduced a new form of legal entity - the Institute. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with notions in the non-profit sector, types of non-profit organizations, its basic features and sources of financing. There is also described the legal form of the institute, its accounting and tax aspects. The practical part describes the accounting and tax aspects of a particular institute "Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú.", the analysis of costs, revenues and taxes in the period 2017-2018. In the conclusion, the positives and negatives of the establishment and functioning of the selected institute are set.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klasterkova_Jana.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
BP_Klasterkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce347,12 kBAdobe PDFView/Open
BP_Klasterkova_OP.pdfPosudek oponenta práce229,14 kBAdobe PDFView/Open
BP_Klasterkova.pdfPrůběh obhajoby práce86,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.