Title: Zdanění živnostenského podnikání na konkrétním příkladu
Authors: Heřmanová, Jitka
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Palacká Alena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38793
Keywords: daň z příjmů fyzických osob;daň silniční;výdajové paušály;změny v legislativě;výpočet daně
Keywords in different language: personal income tax;road tax;expenditure lump sums;changes in legislation;tax calculation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozdílů a vývoje ve výpočtu daně z příjmů fyzické osoby a daně silniční v letech 1995 až 2018 podnikatele OSVČ na území České republiky. První kapitola zpracovává okrajově problematiku živnostenského podnikání. Druhá je úvodem do problematiky daní, zde jsou popsány základní charakteristiky daní, členění a daňová soustava ČR. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na daň z příjmů fyzických osob a daň silniční. Zde jsou popsány základní charakteristiky daně, například poplatník, předmět daně, základ daně apod. Dále je zde zpracován přehled legislativních změn, které se týkají fyzických osob. V kapitole 5 a 6 jsou uvedeny příklady konkrétního podnikatele, na kterém jsou ukázány legislativní změny v praxi. Nakonec je uvedeno shrnutí výsledků a dopadů změn.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the comparison of differences and development in the calculation of personal income tax and road tax between 1995 and 2018 self-employed entrepreneurs in the Czech Republic. The first chapter processes marginally the issue of trade. The second is an introduction to taxation, here are described the basic characteristics of taxes, breakdown and tax system of the Czech Republic. The next two chapters focus on personal income tax and road tax. Here are described the basic characteristics of the tax, for example, the taxpayer, the subject of tax, tax base etc. Furthermore, there is prepared an overview of legislative changes relating to individuals. Chapters 5 and 6 show examples of an entrepreneur, where legislative changes in practice are shown. Finally, a summary of the results and impacts of the changes is presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP komplet.pdfPlný text práce863,86 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hermanova_OP.pdfPosudek oponenta práce227,22 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hermanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce164,97 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hermanova.pdfPrůběh obhajoby práce39,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.