Title: Řízení nákladů v podniku
Other Titles: Cost Management in the Company
Authors: Tesárková, Andrea
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Matoušková Lenka, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38808
Keywords: náklady;členění nákladů;kalkulace;rozpočty;analýza nákladů
Keywords in different language: costs;cost classification;calculations;budgets;cost analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na řízení nákladů v podniku, neboť řízení nákladů je nedílnou součástí každého správně fungujícího podniku. V teoretické části práce jsou charakterizovány náklady z hlediska jejich členění, alokace a kritérií při jejich řízení. Dále jsou v této části práce charakterizovány kalkulace a rozpočty jako nástroje k řízení nákladů v podniku. V praktické části práce jsou tyto poznatky aplikovány ve společnosti Textil - Logistik Wäschemann s. r. o. Tato společnost poskytuje prádelní služby. Po popisu nákladů a analýze nástrojů k řízení nákladů v tomto podniku následuje návrh opatření, který povede ke zlepšení řízení nákladů v tomto podniku.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on cost management in the company, as cost management is an integral part of every well-functioning business. There are characterized costs in terms of their classification, allocation and criteria in their management in theoretical part of the thesis. Furthermore, there are characterized calculations and budgets as tools to manage costs in the company. The practical part of this thesis is about applying knowledge in Textil - Logistik Wäschemann Ltd. This company provides laundry services. After describing the costs and analysing the cost management tools in this company, follows a proposal for a measure that will improve cost management in this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tesarkova_Andrea.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_Tesarkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce227,83 kBAdobe PDFView/Open
BP_Tesarkova_OP.pdfPosudek oponenta práce229,59 kBAdobe PDFView/Open
BP_Tesarkova.pdfPrůběh obhajoby práce72,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.