Title: Problematika GDPR ve vybraném subjektu
Authors: Vašáková, Aneta
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Patočková Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38810
Keywords: ochrana osobních údajů;nařízení;gdpr;problematika;zdravotnictví
Keywords in different language: protection of personal data;regulation;gdpr;the issue;health service
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zhodnocení dopadů GDPR na příkladu konkrétního subjektu a stanovit doporučení pro další působení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v malé zubní klinice z resortu zdravotnictví. První kapitoly jsou zaměřeny definování základních pojmů, zásad, práv osob související s problematikou GDPR a doporučené kroky implementace dle metodiky vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Následně je provedena deskripce problematiky GDPR ve vybrané zubní klinice TrenDent s. r. o. Po zhodnocení dopadů této problematiky je zřejmé, že pro společnost se jedná o značný ušlý zisk i přesto, že osobní údaje byly správně chráněné již před platností Nařízení. Pro malou společnost TrenDent s. r. o. bylo potřeba zpracovat směrnici, která zahrnuje agendy zpracovávající osobní údaje, proškolit zaměstnance a připravit souhlasy se zpracováním osobních údajů pro pacienty zubní kliniky.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to evaluate the impact of GDPR on the example of a specific subject and to make recommendations for further action Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and free movement these data in a small dental clinic from the health sector. The first chapters are focused on definitions basic concepts, principles, rights of persons related to GDPR and recommended steps of implementation according to methodology issued by the Ministry of Health of the Czech Republic. Subsequently, the description of GDPR in the selected dental clinic TrenDent s. r. o. After assessing the impact of this issue, it is clear that the company is a significant loss of profit even though personal data have been properly protected before the Regulation. For a small company, TrenDent s. r. o., It was necessary to develop a directive which includes agendas processing a personal data, train employees, and prepare personal data processing consent for dental patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K16B0368P_Vasakova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
BP_Vasakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce168 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vasakova_OP.pdfPosudek oponenta práce51,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_Vasakova.pdfPrůběh obhajoby práce46,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.