Title: Problematika sebevražedného jednání u pacienta v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: Problematics of suicidal behavior in pre-hospital emergency care
Authors: Brdová, Eliška
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Hájek Marcel, MUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38877
Keywords: sebevražedné jednání;ringelův presuicidiální syndrom;krizová intervence;urgentní farmakoterapie;přednemocniční neodkladná péče
Keywords in different language: suicide;ringel's presuicide syndrom;crisis intervention;urgent pharmacotherapy;pre-hospital care
Abstract: Bakalářská práce popisuje problematiku sebevražedného jednání v přednemocniční neodkladné péči. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části se zaměřujeme na charakteristiku sebevražedného jednání jako takového a historický vývoj. Věnujeme se také rozdělení tohoto jednání na formy sebevražedného jednání a uvádíme varovné známky, kde se především zaměřujeme na Ringelův presuicidální syndrom. Dále popisujeme příčiny a metody suicidálního jednání. V další kapitole uvádíme na charakteristiku a metody poskytování krizové intervence. V poslední kapitole se zaměřujeme na definici přednemocniční neodkladné péče a možnosti postupů u suicidálního pacienta. V praktické části práce pomocí kazuistik zkoumáme specifika poskytované péče u suicidálního pacienta v přednemocniční neodkladné péči.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes the issue of suicidal behavior in pre-hospital emergency care. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part we focus on the characteristics of suicidal behavior as such and historical development. We are also focusing on dividing this behavior into forms of suicidal behavior, and there are warning signs where we focus on Ringel's presuicidal syndrome. We also describe the causes and methods of suicidal behavior. In the next chapter we present the characteristics and methods of providing crisis intervention. In the last chapter we focus on the definition of pre-hospital emergency care and the possibilities of procedures for a suicidal patient. In the practical part of the thesis we use the case studies to examine the specifics of the care provided at a suicidal patient in pre-hospital emergency care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Problematika sebevrazedneho jednani u pacienta v prednemocnicni neodkladne peci.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Brdova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Brdova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Brdova.pdfPrůběh obhajoby práce374,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.