Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMollerová, Marie
dc.date.accepted2019-9-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:44:44Z-
dc.date.available2017-12-7
dc.date.available2020-08-24T11:44:44Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-25
dc.identifier80726
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39395-
dc.description.abstractDisertační práce navazuje na diplomovou práci zabývající se osobností a tvorbou Kašpara Ladislava Stehlíka. Díky této práci jsem se seznámila s jednotlivými typy kalendářů, které se v Čechách v 16. a 17. století vydávaly. V letech 1550-1660 vzniklo na českém území několik stovek kalendářů. Jejich přesný počet dnes už těžko zjistíme, ale dle vypracované rešerše knihovnou ZČU v Plzni jich je dnes po České republice uloženo 271 od 60 tvůrců kalendářů. Disertační práce je tedy věnována analýze vybraných kalendářů z let 1550-1660 tak, aby bylo možné zachytit jejich vývoj v průběhu těchto sta let. Aby bylo možné analyzovat tyto kalendáře, bylo nutné se s nimi seznámit na obecné úrovni, tedy seznámit se s tím, jak vypadaly kalendáře po grafické i obsahové stránce. V analýze jsem se zaměřila na jednotlivé typy kalendářů - hvězdářské, hospodářské a minuce. Tyto kalendáře jsem v závěru práce podrobila komparaci a srovnala jejich shodné a odlišné aspekty. Součástí disertační práce je i návrh projektu Kalendáře dříve a dnes, který je rozdělen do tří hlavních částí - návrh, realizace a zhodnocení. Projekt obsahuje dva základní úkoly - pracovní list a výrobu kalendáře.cs
dc.format468 s. (98 031 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkalendářecs
dc.subject16. - 17. stoletícs
dc.subjecthistorie kalendářecs
dc.subjecttvůrci kalendářůcs
dc.subjecthájekcs
dc.subjectstehlíkcs
dc.subjectdaysygnercs
dc.subjecttypy kalendářůcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectprojektová metodacs
dc.subjectmetody výukycs
dc.subjectkompetencecs
dc.titleČesky psané kalendáře vydávané na přelomu 16. a 17. stoletícs
dc.title.alternativeCzech written calendars issued at the turn of the 16. and 17. centuryen
dc.typedisertační práce
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe doctoral thesis is linked to the diploma thesis dealing with personality and the creation of Kašpar Ladislav Stehlík. Thanks to this work I met the different types of calendars, which in the Czech Republic in 16. and 17. century. In the years 1550 - 1660 several hundreds of calendars were created in the Czech territory. Their exact number is difficult to find today, but according to the elaborated research by the Library of the ZČU in Pilsen, there are now 271 in the Czech Republic saved from 60 calendar creators. The dissertation is therefore devoted to the analysis of selected calendars from the years 1550 - 1660 so as to be able to capture their development during these hundred years. In order to analyze these calendars, it was necessary to get acquainted with them at a general level, thus getting to know how the calendars appeared in the graphic and content pages. In the analysis, I focused on the different types of calendars - starsmith, economic and minuce. At the end of the work, these calendars were comparated and compared to their identical and different aspects. Part of the dissertation is the design of the project The Calendars earlier and today, which is divided into three main parts - design, realization and appreciation. The project contains two basic tasks a worksheet and a calendar production.en
dc.subject.translatedcalendarsen
dc.subject.translated16th-17th centuryen
dc.subject.translatedthe history of the calendaren
dc.subject.translatedthe creators of the calendarsen
dc.subject.translatedhájeken
dc.subject.translatedstehlíken
dc.subject.translateddaysygneren
dc.subject.translatedtypes of the calendarsen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedproject methoden
dc.subject.translatedteaching methodsen
dc.subject.translatedcompetencesen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace Mollerova.pdfPlný text práce18,48 MBAdobe PDFView/Open
Posudek h.pdfPosudek vedoucího práce146,77 kBAdobe PDFView/Open
Mollerova_ Plzen_DP_2019-1.pdfPosudek oponenta práce454,02 kBAdobe PDFView/Open
Mollerova.pdfPrůběh obhajoby práce158,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.