Title: Senzory chemických látek
Authors: Smítka, Václav
Advisor: Hamáček Aleš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Nešpůrek Stanislav, Prof. RNDr. DrSc.
Urbánek Jan, Doc. Ing. CSc.
Zmeškal Oldřich, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39504
Keywords: senzory plynů;dielektrická spektroskopie;dielektrická polarizace
Keywords in different language: gas sensor;dielectric spectroscopy;dielectric polarization
Abstract: Tato disertační práce se zabývá senzory plynů a možnostmi rozšíření měřitelných parametrů o imaginární složku impedance. Širokopásmová spektroskopie je účinným nástrojem pro vyjádření změn komplexní permitivity v závislosti na změně složení sledované směsi plynů. Úvodní část je zaměřena na obecné parametry senzorů plynů, teoretický aparát dielektrické polarizace a její projevy, možnosti sledování v časové a frekvenční oblasti. V experimentální části je hodnocen současný stav používaného senzorového elementu, možnosti materiálového a konstrukčního řešení. Druhá část této práce je věnována návrhu topologie a materiálového složení senzorového elementu. Samostatnou oblastí návrhu je konstrukce měřicí cely. Závěrečná část této práce je experimentálním ověřením hypotézy specifických reakcí na změnu složení směsi plynů v oblasti spektrální odezvy. Důraz je kladen na stanovení optimálních postupů při vyhodnocení výsledků experimentů.
Abstract in different language: This dissertation deals with gas sensors and the possibilities of parameters measurement with respect to the imaginary part of complex impedance. The broadband impedance spectroscopy is a powerful tool to express complex permittivity changes in response to a change in the composition of the monitored gas mixture. Individual chapters are focused on the general parameters of gas sensors, the theoretical apparatus of dielectric polarization and its effects, and measurement possibilities in terms of time and frequency. The second part of this work is devoted to the proposed topology and material composition of the sensor element. A separate area is the construction design of the measuring cell. The final part of this thesis is the experimental verification of the hypothesis regarding specific reactions in the spectral response to the change of the gas mixture composition. Special emphasis is placed on determining optimal procedures for the evaluation of experimental results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Smitka_Vaclav.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
smitka_publ.pdfPosudek vedoucího práce679,69 kBAdobe PDFView/Open
smitka_opon.pdfPosudek oponenta práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
smitka_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce550,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.