Title: Rozvoj cestovního ruchu v kontextu ochrany přírody na území jižních Brd
Other Titles: Tourism development in the context of nature conservation in the area of South Brdy
Authors: Kantnerová, Natálie
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39514
Keywords: chráněné území;brdy;cestovní ruch
Keywords in different language: protected natural area;brdy region;tourism
Abstract: Bakalářská práce se zabývá hodnocením potenciálu cestovního ruchu s ohledem na ochranu přírody v jižních Brdech. V práci je provedeno hodnocení potenciálu a rizik chráněných území a evropsky významných lokalit pro cestovní ruch. V rámci práce byl proveden terénní výzkum a na základě hodnocení bylo zjištěno, že jižní Brdy mají značný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu s ohledem na ochranu přírody. Hodnocení bylo rozděleno na lokalizační předpoklady, realizační předpoklady, rizika a realizační potenciál. Samostatná kapitola je věnována výsledkům rozhovorů se zástupci obcí a pracovníky informačních center. Zástupci obcí a informačních center vidí většinou ve svých územích potenciál pro rozvoj cestovního ruchu s ohledem na ochranu přírody, avšak nemají dostatek finančních prostředků pro realizování. Poslední část práce je zaměřena na návrhy opatření pro propojení cestovního ruchu a ochrany přírody. Výsledným zjištěním je, že lze navrhnout opatření pro propojení cestovního ruchu a ochrany přírody, které je v souladu s názory zástupců obcí, územní dokumentací a terénním šetřením.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the evaluation of tourism potential concerning nature protection in the southern area of Brdy. The thesis evaluates the potential and risks of protected natural areas and sites of European importance for tourism. Field research was carried out in the course of preparation of this thesis, and it was found out that the southern part of Brdy has considerable potential for the development of tourism in relation to nature protection. The assessment was divided into several categories: localisation assumptions, implementation assumptions, risks and realisation potential. A separate chapter was devoted to the results of interviews carried out with the representatives of municipalities, as well as the staff of information centres. The representatives of municipalities and information centres can mostly very quickly recognise the potential for the development of tourism in their surrounding area in relation to the nature protection, but they do not have enough financial means for any potential implementation. Thus, the concluding part of the thesis proposes measures for connecting tourism and nature protection. The thesis comes up with the conclusion that it is possible to recommend various measures to link tourism and nature protection that are in line with the opinions of the representatives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kantnerova.pdfPlný text práce54,62 MBAdobe PDFView/Open
Kantnerova.pdfPosudek vedoucího práce176,21 kBAdobe PDFView/Open
Kantnerova_0.pdfPosudek oponenta práce41,8 kBAdobe PDFView/Open
Kantnerova_1.pdfPrůběh obhajoby práce64,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.