Title: Vliv inovací na rozvoj městské hromadné dopravy v Plzni
Other Titles: Influence of innovations on the development of public transport in Pilsen
Authors: Rieger, Michal
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40089
Keywords: inovace;městská hromadná doprava;rozvoj;plzeň
Keywords in different language: innovation;public transport;development;pilsen
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na inovace ve veřejné hromadné dopravě a jejich vliv na rozvoj sítě plzeňské MHD. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou inovací a jejich typologickým rozdělením, vymezením městské hromadné dopravy a její provázanosti s funkčními plochami v rámci města. Praktická část se věnuje představení plzeňského dopravního podniku a jednotlivým změnám, které v uplynulých 10 letech ovlivnily rozvoj plzeňské MHD. Tyto inovace jsou rozděleny do příslušných kategorií a následně zhodnoceny na základě vybraných analytických metod. V závěru práce autor navrhuje na základě úspěšného uvedení do provozu v jiných městech další inovace, jež mohou pomoci rozvoji hromadné dopravy v Plzni.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the innovations in public transport and their influence on the development of public transport network in Pilsen. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the issues of innovations and their typological classification, the definition of urban public transport and its connection with functional areas within the city. The practical part focuses on the introduction of the Pilsen City Transport Company and the innovations which have affected the development of Pilsen public transport in the past 10 years. These innovations are divided into appropriate categories and subsequently evaluated based on selected analytical methods. At the end of the work, the author proposes, based on the successful commissioning in other cities, innovations which could help the further development of public transport in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_Prace_Rieger.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci Rieger.pdfPosudek vedoucího práce43,21 kBAdobe PDFView/Open
Rieger_Michal_o.pdfPosudek oponenta práce190,86 kBAdobe PDFView/Open
rieger obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce107,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.