Title: Analýza prostorové koncentrace imigrantů v Andalusii \nl{}a Katalánsku
Other Titles: Analysis of spatial concentration of immigrants in Andalusia and Catalonia
Authors: Kšírová, Anna
Advisor: Lepič Martin, Mgr.
Referee: Vogt David, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40090
Keywords: imigrace;andalusie;katalánsko;obce;prostorová koncentrace;imigranti;země původu
Keywords in different language: immigration;andalusia;catalonia;municipality;spatial concentration;immigrants;country of origin
Abstract: Bakalářská práce se zabývá prostorovou koncentrací imigrantů v Andalusii a Katalánsku. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky z přečtené literatury, vysvětlení základních pojmů a případových prací spojených s imigrací. V praktické části dochází ke zpracování sekundárních dat s ohledem na počet imigrantů a jejich prostorovou koncentraci, kdy za zkoumaná období jsou zvoleny roky 2010 a 2018. Tato data jsou získána ze statistických ročenek jednotlivých regionů (idescat.cat, Junta de Andalucía). Cíle práce jsou zaměřeny na zjištění prostorové koncentrace vybraných imigrantů dle země původu v čase. Hlavním zjištěním je vysoká podobnost prostorové koncentrace s ohledem na místa výskytu imigrantů. Jedná se o municipalities v oblasti pobřežního pásu a v oblasti velkých či jinak významných měst.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the spatial concentration of immigrants in Andalusia and Catalonia. The first part of the thesis is focused on theoretical knowledge from the literature, explanation of basic concepts and case works related to immigration. In the practical part, secondary data are processed with regard to the number of immigrants and their spatial concentration at the years 2010 and 2018. These data are obtained from statistical yearbooks of individual regions (idescat.cat, Junta de Andalucía). The aims of the work are focused on determining the spatial concentration of selected immigrants according to the country of origin over time. The main finding is the high similarity of spatial concentration with respect to the places of occurrence of immigrants. These are municipalities in the area of the coastal strip and in the area of large or otherwise important cities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - KSIROVA ANNA.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
vedouci_2019-20, Ksirova.pdfPosudek vedoucího práce123,13 kBAdobe PDFView/Open
Ksirova_Anna_o.pdfPosudek oponenta práce161,98 kBAdobe PDFView/Open
ksirova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce95,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.