Title: Fungování veřejné dopravy v rámci Plzeňské aglomerace mezi roky 2008-2019
Other Titles: Functioning of public transport within the Pilsen agglomeration between 2008-2019
Authors: Janda, Josef
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40091
Keywords: dopravní dostupnost;plzeňská metropolitní oblast;veřejná doprava
Keywords in different language: transport accessibility;pilsen metropolitan area;public transport
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vývojem veřejné linkové dopravy v plzeňské metropolitní oblasti, která byla vymezena dle strategie ITI. Téma je hodnoceno řešením časové a frekvenční dostupnosti mezi vybranými obcemi metropolitní oblasti a městem Plzeň. První část práce je věnována převážně historii veřejné dopravy v plzeňské metropolitní oblasti a i v samotném městě Plzeň. V další části práce je tvořena analýza dopravní dostupnosti, při níž je sledována časová a frekvenční dostupnost. V rámci práce je rovněž pospán vývoj počtu obyvatel, který může potencionálně ovlivnit veřejnou dopravu. V některých příkladech jsou rovněž uvedeny developerské projekty, které se podílely na vývoji počtu obyvatel a veřejné linkové dopravy. Údaje byly získávány z elektronického jízdního řádu IDOS. Výstupy výzkumu jsou zobrazeny do kartogramů, které byly vytvořeny pomocí programu ArcGIS.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the development of public regular transport in the Pilsen metropolitan area, which was defined according to the ITI strategy. The topic is evaluated by solving the time and frequency accessibility between selected municipalities in the metropolitan area and the city of Pilsen. The first part of the work is devoted mainly to the history of public transport in the Pilsen metropolitan area and in the city of Pilsen itself. The next part of the work is an analysis of transport accessibility in which the time and frequency availability is monitored. The work also covers the development of the population, which can potentially affect public transport. Some examples also show development projects that have contributed to the development of population and public regular transport. Data were obtained from the IDOS electronic timetable. The research results are displayed in cartograms that were created using ArcGIS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Josef Janda .pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
vedouci Janda.pdfPosudek vedoucího práce47,72 kBAdobe PDFView/Open
Janda_Josef_oponent.pdfPosudek oponenta práce261,3 kBAdobe PDFView/Open
janda obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce92,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.