Title: Aspekty přeshraničních fúzí
Other Titles: Aspects of cross-border mergers
Authors: Matoušek, Pavel
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Mrazíková Michala, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40335
Keywords: daně;přeshraniční fúze;účetnictví
Keywords in different language: taxes;cross-border mergers;accounting
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá aspekty přeshraničních fúzí z pohledu české nástupnické společnosti. Cílem bylo představit, s využitím platné české legislativy, kterou se takové fúze řídí, a s využitím informací od zkušených odborníků z praxe, aspekty, se kterými se lze při přeshraničních fúzích nejčastěji setkat. Práce je strukturovaná tak, aby v první části představila a popsala postupně právní, účetní a následně daňové aspekty přeshraničních fúzí, na které by nástupnická společnost při realizaci fúze měla brát ohled. Následující kapitola se věnuje praktické aplikaci vybraných aspektů a názorně demonstruje postup a změny, ke kterým může docházet. Tato část vychází z reálných dat, které jsou však pro tyto účely pozměněna.
Abstract in different language: This bachelor thesis is dealing with aspects of cross-border mergers from the point of view of a Czech holding company. The aim was to present, using the valid Czech legislation govering such mergers, and using the information provided by experts from practice, the aspects that can be most often encountred in cross-border mergers. The thesis is structured as to describe in the first part progressively legal, accounting and tax aspects of cross-border mergers, which the holding company should take into consideration. The following section is devouted to a practical aplication of chosen aspects and demonstration of an approach and changes that may occur. This section is based on a real data that were modified for the purspose of compilation of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Pavel Matousek.pdfPlný text práce976,81 kBAdobe PDFView/Open
BP_Matousek_VP.pdfPosudek vedoucího práce343,54 kBAdobe PDFView/Open
BP_Matousek_OP.pdfPosudek oponenta práce351,15 kBAdobe PDFView/Open
BP_Matousek.pdfPrůběh obhajoby práce95,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.