Title: Řízení změn ve zvolené organizaci
Other Titles: Change management in selected organization
Authors: Husáková, Markéta
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Siřínková Nela, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40387
Keywords: řízení změn;digitální bankovnictví;agilní řízení;trendy v bankovnictví;česká spořitelna
Keywords in different language: change management;digital banking;agile project management;trends in the banking industry;česká spořitelna
Abstract: Diplomová práce zpracovává téma řízení změn ve společnosti Česká spořitelna, a.s. Cílem práce je zhodnotit systém řízení změn ve společnosti a navrhnout případná opatření, která by měla přispět ke zlepšení stávajícího systému změnového řízení. Práce je členěna na sedm kapitol, přičemž první kapitola vymezuje cíle a metodiku diplomové práce. Následující dvě kapitoly se věnují teoretickým východiskům zaměřeným na témata řízení změn a změn v bankovnictví. Ve čtvrté kapitole je představena společnost Česká spořitelna, a.s., její historický vývoj, organizační struktura, produktové portfolio, finanční situace a strategie. Pátá kapitola analyzuje systém řízení změn ve společnosti Česká spořitelna, a.s. V posledních dvou kapitolách je na základě dotazníkového šetření, pozorování a rozhovorů se zaměstnanci vyhodnoceno řízení změn ve společnosti. Dále jsou navrhnuta opatření ke zlepšení stávajícího systému řízení změn. Tyto zmíněné dvě kapitoly jsou přitom zaměřeny na pobočku v Karlových Varech, T. G. Masaryka 14, kde autorka práce sama působí.
Abstract in different language: The subject the submitted diploma thesis deals with the topic of change management in the Association of Česká spořitelna, a.s. The aim of the thesis is to evaluate the system of change management of the association and to propose possible measures to improve the present system. The thesis is divided into seven chapters. The first chapter is devoted to the aims of the diploma thesis and to the methodological basis. The two following chapters are devoted to the theoretical framework explaining change management and changes in the banking industry. The Association of Česká spořitelna, a.s., its history, organizational structure, product portfolio, financial situation and strategies are presented in the fourth chapter. The fifth chapter analyses change management in the Association of Česká spořitelna, a.s. In the final two chapters, the change management of the association is evaluated based on a questionnaire research, observations, and interviews with employees. Furthermore, measures to improve the present change management are proposed. These two chapters are focused on the branch in Karlovy Vary, T. G. Masaryka 14, where the author of the submitted thesis is employed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Husakova Marketa diplomova prace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
DP_Husakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce233,06 kBAdobe PDFView/Open
DP_Husakova_OP2.pdfPosudek oponenta práce126,33 kBAdobe PDFView/Open
DP_Husakova.pdfPrůběh obhajoby práce124,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.