Title: Veřejný ochránce práv v systému kontroly veřejné správy
Other Titles: Ombudsman in the system of public administration inspection.
Authors: Slaninová, Martina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40562
Keywords: veřejný ochránce práv;ombudsman;veřejná správa;státní správa;dobrá správa;kontrola
Keywords in different language: public defender of rights;ombudsman;public administration;state administration;good governance;control
Abstract: Diplomová práce na téma "Veřejný ochránce práv v systému kontroly veřejné správy" se zaměřuje na roli českého veřejného ochránce práv a jeho nezávislé kontroly veřejné správy. Cílem práce je zachytit vývoj tohoto institutu od jeho počátku až do současnosti a podat ucelený přehled o problematice kontroly výkonu veřejné správy, a to jak kontroly uvnitř orgánů veřejné správy prováděné v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti, tak, a to zejména, kontroly vykonávané státními orgány stojícími organizačně mimo veřejnou správu, mezi níž lze řadit právě kontrolu vykonávanou institutem ombudsmana. Práce je členěna do šesti kapitol. V úvodu práce jsou vymezeny základní pojmy důležité pro pochopení dalšího textu a podrobněji jsou zde představeny charakteristiky jednotlivých typů a druhů kontrol. Další kapitola se zaměřuje na historické, politické a právní souvislosti vzniku institutu veřejného ochránce práv v České republice a ve třetí kapitole je postavení institutu ochránce v ČR blíže definováno. Čtvrtá kapitola se věnuje ombudsmanům ve vybraných evropských státech a institutu Evropského veřejného ochránce práv. V páté kapitole jsou všechny zjištěné poznatky zhodnoceny a podrobeny úvaze de lege ferenda. Závěr práce je praktickou ukázkou činnosti ombudsmana na vybrané případové studii.
Abstract in different language: The diploma thesis "Ombudsman in the system of public administration inspection" focuses on the role of the Czech Republic's ombudsman and his independent control of public administration. The goal of this work is to capture the development of this institute from its beginning to the present and provide a comprehensive overview about the problematics of control of the public administration performance, both controls within the public administration carried out within the hierarchy of superiority and subordination, and especially the controls performed by the public authorities organizationally outside of the public administration, which may include the control performed by the ombudsman's institute. The thesis is divided into six chapters. The basic terms important for understanding of the following text are defined in the introduction as well as the characteristics of the individual types and kinds of controls with more detail. The next chapter focuses on the historical, political and legal context of the establishment of the Public Defender of Rights in the Czech Republic and in the third chapter is the position of the Ombudsman's Institute in the Czech Republic further defined. The fourth chapter is devoted to ombudsmen in selected European countries and to the European Ombudsman Institute as well. In the fifth chapter are all the findings valuated and subjected to de lege ferendum consideration. The conclusion of the work is a practical example of the ombudsman's activity in a selected case study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA 1.4.2019.pdfPlný text práce19,35 MBAdobe PDFView/Open
Slaninova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce633,51 kBAdobe PDFView/Open
Slaninova M - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce981,3 kBAdobe PDFView/Open
Slaninova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce309,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.