Title: Význam DSA pro strategii léčby ICHDK
Other Titles: Significance of DSA in the treatment strategy of the ICHDK
Authors: Josífková, Kateřina
Advisor: Schmiedhuber Petr, MUDr.
Referee: Sovová Alena, Mgr. Bc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40971
Keywords: dsa;ichdk
Keywords in different language: dsa;ichdk
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Význam DSA při strategii léčby ICHDK je rozdělena do části teoretické a praktické. V teoretické části je popsána anatomie cév dolních končetin, ischemická choroba dolních končetin, diagnostika onemocnění, léčba ICHDK, DSA a radiační ochrana. Praktická část bakalářské práce je tvořena částí kvantitativní, která prezentuje statistické informace v podobě grafů a tabulek a dále částí kvantitativní, která prezentuje čtyři kazuistiky.
Abstract in different language: This bachelor thesis elaborates on the topic of The Significance of DSA in the treatment strategy of ischemic disease of lower extremities and it consists of the treoretical part and the practical part. In the theoretical part is describe the anatomy of the lower limb vessels, ischemic disease of the lower limbs, diagnostics of the disease, treatment ICHDK, DSA and radiation protection. The practical part is further divided into the quantitative part, which presents statistics in form of charts and tables, and qualitative part represented by four case studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Josifkova.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Josifkova_VP_podzim.pdfPosudek vedoucího práce312,63 kBAdobe PDFView/Open
Josifkova_OP_podzim.pdfPosudek oponenta práce296,01 kBAdobe PDFView/Open
Josifkova_podzim.pdfPrůběh obhajoby práce370,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.