Title: Analýza dynamického chování rotorů s kluznými ložisky
Authors: Liška, Karel
Advisor: Byrtus Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Hajžman Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41578
Keywords: kluzné ložisko;plovoucí kroužek;metoda konečných prvků;modální kondenzace;lavalův rotor;turbodmychadlo
Keywords in different language: journal bearing;floating ring;nite element method;modal reduction;laval rotor;turbocharger
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou dynamického chování rotorů s kluznými ložisky. Na začátku práce jsou popsány metody, pomocí kterých lze modelovat síly přenášené olejovými vazbami u kluzných ložisek včetně kluzných ložisek s plovoucími pouzdry. V kapitole 3 je odvozen matematický model rotorového systému pomocí metody konečných prvků. V kapitole 4 jsou popsány základní postupy, kterými se vyšetřuje kmitání mechanických soustav. V této kapitole je popsán problém vlastních hodnot, převedení do stavového prostoru, metoda modální kondenzace, linearizace v okolí rovnovážné polohy a převedení do frekvenční oblasti. Všechny metody byly implementovány do vlastního programového vybavení vytvořeného v systému MATLAB. V kapitole 5 jsou zkoumány dynamické projevy kluzných ložisek na Lavalovu rotoru. V kapitole 6 je provedena analýza dynamických vlastností na reálném rotoru turbodmychadla.
Abstract in different language: This master thesis deals with the analysis of the dynamic behaviour of rotors with fluid bearings. Methods for describing forces transmitted by oil lms inside the journal bearings including the journal bearings with floating rings are introduced at the beginning of the work. In Chapter 3, a mathematical model of the rotor system is derived using the nite elements method. Chapter 4 describes the basic procedures which are commonly used for investigation of vibration of mechanical systems. This chapter describes the problem of eigenvalues, conversion to state space, modal condensation method, linearization at an equilibrium position and conversion signal from the time domain to the frequency domain. All methods and models were implemented in software created in MATLAB by author. Chapter 5 investigates the dynamic behaviour of journal bearings of the Laval rotor. In Chapter 6, an analysis of the dynamic behaviour of the real turbocharger rotor is performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Liska_2020.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Liska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce265,45 kBAdobe PDFView/Open
Liska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce472,54 kBAdobe PDFView/Open
Liska_oponent.pdfPosudek oponenta práce481,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.