Title: Řešení úloh elastodynamiky pro jednorozměrná a dvourozměrná heterogenní elastická prostředí
Authors: Kába, Ondřej
Advisor: Adámek Vítězslav, Ing. Ph.D.
Referee: Červ Jan, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41581
Keywords: elastodynamika;nestacionární vlny;1d prostředí;2d prostředí;heterogenní prostředí;vrstevnaté materiály;funkčně gradované materiály;optimalizace;experiment
Keywords in different language: elastodynamics;non-stationary waves;1d media;2d media;heterogeneous media;layered materials;functionally graded materials;optimization;experiment
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou šíření nestacionárních vln v jednorozměrných a dvourozměrných elastických heterogenních prostředích. Na základě vztahů pro popis posuvů a napětí v homogenní tenké tyči je odvozeno řešení pro vrstevnatou tyč s libovolným počtem vrstev. Toto řešení je dále využito k aproximaci odezvy tyče z funkčně gradovaného materiálu. Výsledky této aproximace jsou pro konkrétní úlohy porovnány s řešením tohoto problému získaným metodou konečných prvků. Na základě odvozených vztahů je řešen problém návrhu vrstevnaté tyče za účelem minimalizace odezvy na rázové zatížení. Ve druhé části práce je popsáno odvození řešení pro nestacionární rovinnou napjatost v nekonečném pásu se speciální ortotropií a z něj vycházející řešení pro ortotropní dvouvrstvý pás. Výsledky získané pomocí tohoto řešení jsou porovnány s výsledky numerických simulací. Získané analytické a numerické řešení problému je dále porovnáno s experimentálně stanovenou odezvou reálných pásů. Experimentální data jsou následně využita k identifikaci materiálových parametrů a k diskuzi vhodnosti umístění měřících bodů v souvislosti s~řešeným optimalizačním problémem.
Abstract in different language: This thesis focuses on problems of non-stationary stress wave propagation in one-dimensional and two-dimensional elastic heterogeneous media. The analytical solution of this problem for a layered rod with an arbitrary number of layers is derived from the solution of the same problem for homogeneous rods. This solution is then used to approximate the response of a functionally graded rod. Results acquired by this approximation and by FEM are compared. An inverse problem of layered rod design with the goal of minimizing the rod's stress response to impact excitation is solved. In the second part of the thesis, the description of the solution for non-stationary plane stress problem of an infinite homogeneous and two-layered strip with special orthotropy is presented. Results obtained by this solution and by a numerical model are compared. Both of these results are then compared with the response of real strips acquired by an experiment. These experimental data are used as a~basis for solving an inverse problem of material parameters identification and the suitability of the chosen measuring points for solving this optimization problem is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ing_prace_FINAL.pdfPlný text práce53,46 MBAdobe PDFView/Open
Kaba_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Kaba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce177,42 kBAdobe PDFView/Open
Kaba_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce292,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.