Title: Smart Waste Management Based on Fog and NB-IoT
Authors: Janůš, T.
Šteffan, P.
Citation: Electroscope. 2020, č. 1.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2020/Cislo1_2020/r14c1c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42301
ISSN: 1802-4564
Keywords: odpad;automatizace;fog computing;cloud computing
Keywords in different language: waste;automation;fog computing;cloud computing
Abstract: Rostoucí počet lidí na planetě přináší mimo jiné i zvýšení produkce odpadu. Tento nárůst odpadu je velkým problémem, zejména v městských oblastech. IoT, fogcomputing a cloud computing nabízejí automatizaci sběru a vyhodnocení dat ze systémů, které mění způsob nakládání s pevným odpadem. Taková řešení lze použít i ve venkovských oblastech. Díky technologii Narrowband-IoT (NB-IoT) není třeba stavět ani upravovat stávající BTS (základní vysílací a přijímací stanici). Cílem tohoto článku je poskytnout jiný pohled na tuto problematiku. Využití možnosti fogvýpočtu jako vrstvy middlewaru ke snížení výpočetních požadavků na samostatný cloud.
Abstract in different language: The increasing number of people on the planet brings, among other things, increasing waste production. This increase in waste is a major problem, especially in urban areas. IoT, fog computing and cloud computing offer automation to collect and evaluate data from systems that change the way solid waste is managed. Such solutions can also be used in rural areas. Thanks to Narrowband-IoT technology (NB-IoT) there is no need to build or modify existing BTS (base transceiver station). The aim of this article is to provide a different perspective on this issue. Using the possibility of fog computing as a middleware layer to reduce computational demands on a separate cloud.
Rights: © 2020 Electroscope
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r14c1c2.pdfPlný text320,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.