Title: A comparative study on the performance profile of under-17 and under-19 handball players trained in the sports school system
Other Titles: Srovnávací studie výkonového profilu hráčů házené U17 a U19 trénujících ve školním sportovním systému
Authors: Gabryś, Tomasz
Stanula, Arkadiusz
Gubta, Subir
Szmatlan-Gabrys, Urszula
Benešová, Daniela
Wicha, Łukasz
Baron, Jakub
Citation: GABRYŚ, T., STANULA, A., GUBTA, S., SZMATLAN-GABRYS, U., BENEŠOVÁ, D., WICHA, Ł., BARON, J. A comparative study on the performance profile of under-17 and under-19 handball players trained in the sports school system. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, roč. 17, č. 21, s. 1-15. ISSN 1660-4601.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42419
ISSN: 1660-4601
Keywords: silový výstup;aerobní práh;anaerobní práh;maximální hladina laktátu v krvi;skokanské testy
Keywords in different language: power output;aerobic threshold;anaerobic threshold;peak blood lactate;jump tests
Abstract: Tato studie hodnotí somatické profily, skok, sprint, výkony, vytrvalost a maximální hladinu laktátu v krvi ([LA] (vrchol)) hráčů házené dvou věkových skupin - U17 (n = 77) a U19 (n = 46) -a analyzuje roli tréninku v jejich fyzických schopnostech. Výkon vertikálního skoku byl určen testy proti pohybu pohybu (CMJ) a proti pohybu pohybu s volnými rameny (CMJFA). Běžecký anaerobní sprinterský test (RAST) určil relativní výkon (watty / kg tělesné hmotnosti) a absolutní výkon (watty) hráčů. Byl vyhodnocen výkon sprintu na vzdálenosti 5 m, 10 ma 30 m. Ke stanovení aerobního prahu (AeT), anaerobního prahu (AnT) a [LA] (vrchol), byl navržen inkrementální test člunkového běhu (40 m) Všechny parametry byly měřeny u spojek, křídel, pivotů a brankářů každé skupiny. Hráči U19 byli výrazně těžší než skupina U17, ale obě skupiny byly téměř stejné výšky. Skupina U19 vyskočila výše než členové U17, i když jediný významný rozdíl (p = 0,032) byl pozorován mezi křídly skupin v CMJ. Výkon sprintu se mezi skupinami nepatrně lišil a pouze u pivotů U19 bylo zjištěno, že jsou významně (pro vzdálenosti 5, 10 a 30 m: p = 0,047, p = 0,018 a p = 0,021) rychlejší než čepy U17. Nebyl zaznamenán žádný rozdíl v relativním výkonu mezi skupinami, ačkoli hráči U19 zaznamenali vyšší absolutní výkony. Maximální rychlost a rychlosti na AeT a AnT byly ve skupinách téměř podobné. Vzdálenost ujetá skupinami při intenzitách AeT a AnT se lišila jen málo. Vyšší [LA] (vrchol) byl pozorován u hráčů U19. Hráči U19 nedokázali převést svoji nadřazenou sílu na rychlost a skok. Je třeba revidovat tréninkový model házenkářů, aby se hráči U19 rychleji rozvíjeli své pohybové schopnosti a dosahovali lepších výkonů než skupina U17.
Abstract in different language: This study evaluates the anatomical profiles, jump, sprint, power outputs, endurance, and peak blood lactate levels ([LA](peak)) of handball players of two age groups-U17 (n = 77) and U19 (n = 46)-and analyses the role of training in their physical abilities. Vertical jump performance was determined by counter movement jump (CMJ) and counter movement jump with free arms (CMJFA) tests. A running-based anaerobic sprint test (RAST) determined the relative power output (watts/kg body weight) and absolute power output (watts) of the players. Sprint performance over 5 m, 10 m, and 30 m distances was evaluated. An incremental shuttle run test (40 m) was designed to determine aerobic threshold (AeT), anaerobic threshold (AnT), and [LA](peak). All parameters were measured for pivots, wingers, backs, and goalkeepers of each group. The U19 players were significantly heavier than the U17 group, but both the groups were nearly equal in height. The U19 group jumped higher than the U17 members, although the only significant difference (p = 0.032) was observed between the wingers of the groups in CMJ. Sprint performance varied marginally between the groups and only U19 pivots were found to be significantly (for distances of 5, 10, and 30 m: p = 0.047, p = 0.018, and p = 0.021, respectively) faster than U17 pivots. No difference in relative power output between the groups was noted, although the U19 players recorded higher absolute power outputs. Maximal velocity and velocities at the AeT and AnT were almost similar in the groups. Distance covered by the groups at the intensities of AeT and AnT varied only little. Higher [LA](peak) was observed in the U19 players. U19 players failed to convert their superior power into speed and jump. The training pattern of the handball players needs to be revised so that U19 players may develop faster and be more enduring than the U17 group.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ijerph-17-07979.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD