Title: Design of Multi-Part Mould for Production of a Medium-Large Carbon Fibre Component
Other Titles: Návrh vícedílné formy pro výrobu středně-velké součásti s uhlíkovými vlákny
Authors: Skovajsa, Michal
Sedláček, František
Mrázek, Martin
Citation: SKOVAJSA, M., SEDLÁČEK, F., MRÁZEK, M. Design of Multi-Part Mould for Production of a Medium-Large Carbon Fibre Component. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 3, s. 378-384. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2020
Publisher: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090951425
http://hdl.handle.net/11025/42534
ISSN: 1213-2489
Keywords: Negativní forma, Pozitivní forma, Uhlíkové vlákno, Tváření, Monokok
Keywords in different language: Negative Mould, Positive Mould, Carbon fibre, Forming, Monocoque
Abstract: Tento článek se zabývá návrhem vícedílné formy pro výrobu středně velké komponenty z uhlíkových vláken. Návrh a tváření středně velké součásti, která je definována uzavřenou strukturou a má vysoké nároky na přesnost rozměrů, je velmi složitý proces. Cílem bylo navrhnout jednoduchý výrobní postup pro negativní formu. Existuje mnoho různých způsobů, jak tento typ formy navrhnout a vyrobit. Bylo navrženo a otestováno jedno možné řešení. Tento článek popisuje případovou studii monokoku z uhlíkových vláken malého závodního vozu. Prvním krokem bylo definovat požadavky na konečný produkt a negativní formu. Dalším krokem bylo navrhnout vícedílnou formu s jednou hlavní dělící rovinou a dvěma menšími dělícími rovinami a definovat počet kroků potřebných k vytvoření negativní formy. Dalším problémem je, jak definovat polohu obecných kotevních bodů, které určují konečný produkt. V tomto případě byl definován postup přenosu díry z pozitivní do negativní formy.
Abstract in different language: This paper deals with the design of a multi-part mould for the production of a carbon fibre medium-large compo-nent. The design and forming of a medium-large component which is defined by a closed structure and has high demands on dimensional accuracy is a very complex process. The goal was to design a simple manufacturing pro-cess for a negative mould. There are many different ways to design and manufacture this type of mould. One pos-sible solution was designed and tested. This paper describes the case study of a carbon fibre monocoque of a small racing car. The first step was to define the requirements of the final product and the negative mould. The next step was to design a multi-part mould with one main parting plane and two minor parting planes and define the number of steps needed to build a negative mould. Another problem is how to define the position of the general anchor points that determine the final product. In this case the procedure of transferring the hole from a positive to a negative mould was defined.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202003-0004.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD