Title: Spatial vision of swimmers and handball players at a younger school age
Other Titles: Stereoskopické vidění u házenkářů a plavců v období mladšího školního věku
Authors: Salcman, Václav
Blecha, Jan
Citation: SALCMAN, V. BLECHA, J. Spatial vision of swimmers and handball players at a younger school age. Studia Kinanthropologica, 2020, roč. 21, č. 3, s. 277-282. ISSN 1213-2101.
Issue Date: 2020
Publisher: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43032
ISSN: 1213-2101
Keywords: stereopse;mladší školní věk;házená;plavání
Keywords in different language: stereopsis;younger school age;handball;swimming
Abstract: Cílem této studie je posouzení kvality stereoskopického vidění u dětí mladšího školního věku (n = 60) s ohledem na pravidelné sportovně-pohybové aktivity (házenou, plavání). Pro stanovení úrovně stereopse byl použit standardizovaný test „Titmus stereo test“. Současně byla provedena anamnéza sportovně-pohybových aktivit za účelem objektivnější interpretace výsledků. Pro statistické zpracování získaných dat (Statistica 8.0) byla použita neparametrická metoda Mann-Whitney U test. Ostatní parametry byly vyjádřeny pomocí četností, průměrů a procentního zastoupení v grafech. Statistickým zpracováním byly stanoveny následující hodnoty: Z = –1,97; p = 0,05. Výsledky podporují naši hypotézu, že pohybová aktivita spojená se silnou aktivací vizuálních a mozkových funkcí může ovlivnit kvalitu jednotlivých prvků vnímání hloubky vizuálního prostoru, jako je stereopse nebo krátkozrakost. Průměrné hodnoty úrovně stereoskopického vidění u házenkářů (9) a plavců (7) vyznívají dle naší studie ve prospěch házenkářů. Házenkáři jednoznačně dominují také ve frekvenci vynikajících výsledků dosažených v testu stereoskopického vidění (hodnoty 9 a 10). Na základě statistických výsledků můžeme přijmout stanovenou hypotézu ověřenou testem stereopse „Titmus stereo test“ a můžeme konstatovat, že kvalita stereopse je u házenkářů vyšší než u plavců.
Abstract in different language: The aim of this study is to assess the quality of stereoscopic vision in children of younger school age (n = 60) with regard to sports activities (handball, swimming), regularly performed by these children. In order to determine the level of stereopsis, the standardized test “Titmus stereo test” was used. At the same time, the initial history of sports-physical activities was carried out to receive more objective interpretation of the results. For the statistical processing of the gained data (Statistica 8.0), the nonparametric method - Mann-Whitney U test - was used. Other parameters were expressed by means of frequency, averages, and percentage representation in charts. The data were processed using the Mann-Whitney U test. The following values were calculated: Z = -1.97; p = 0.05. The observed data support our hypothesis that physical activity connected with a strong activation of visual and brain functions could affect the quality of individual elements of visual space depth perception, such as stereopsis or myopia. The median values of stereoscopic vision levels in handball players (9) and swimmers (7) are demonstrably given in favour of handball players. Handball players clearly dominate also in the frequency of excellent results achieved in the test of stereoscopic vision (values 9 and 10). On the basis of the statistical results, we can accept the determined hypothesis validated by the “Titmus stereo test” test of stereopsis, and we can state that the quality of stereopsis in handball players is higher than in swimmers.
Rights: © Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Appears in Collections:Články / Articles (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SK_vol_21_2020_3.pdf690,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD