Title: Influence of heat treatment on properties of SD251-PH1 composite produced by additive SLM technology
Other Titles: Vliv tepelného zpracování na vlastnosti kompozitu SD251-PH1 vyrobeného aditivní technologií SLM
Authors: Bricín, David
Jansa, Zdeněk
Somr, Josef
Elmanová, Andrea
Kříž, Antonín
Citation: BRICÍN, D. JANSA, Z. SOMR, J. ELMANOVÁ, A. KŘÍŽ, A. Influence of heat treatment on properties of SD251-PH1 composite produced by additive SLM technology. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-9. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing Ltd
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85080909129
http://hdl.handle.net/11025/43111
ISSN: 1757-8981
Keywords: SLM technologie;tepelné zpracování;WC-Co;porozita;fázová transformace
Keywords in different language: SLM Technology;Heat treatment;WC-Co;Porosity;Phase transformation
Abstract: Cílem této případové studie bylo vyhodnotit to, jakým způsobem ovlivňuje tepelné zpracování strukturu a vlastnosti uměle vytvořeného kompozitního materiálu s označením SD251-PH1. Tento kompozitní materiál byl vytvořen smísením dvou práškových směsí v hmotnostním poměru 90 hm. % WC-Co prášku SD251 s 10 hm. % ocelového precipitačně vytvrditelného prášku PH1. Z takto připravené směsi byly vytvořeny vzorky na aditivním zařízení typu SLM a to za parametrů, při kterých byla jejich struktura tvořena otevřenou porézností. Vytištěné vzorky byly potom rozděleny do skupin. Část z nich byla ponechána a druhá část z nich byla použita pro tepelné zpracování vytvrzováním. Zvolený postup tepelného zpracování prototypových vzorků vycházel z normy ASM 5659. Metalografická analýza za pomoci světelného a elektronového mikroskopu spolu s RTG difrakční analýzou byly poté použity k vyhodnocení strukturních a fázových změn v objemu prototypových vzorků. Tyto analýzy byly provedeny před a po jejich tepelném zpracování. Hlavní pozornost byla věnována změnám ve fázovém složení vzorků. Kromě toho byly studovány změny ve velikosti a tvaru pórů a zrn karbidu wolframu (WC). Metalografická analýza byla u vytvořených vzorků doplněna o hodnocení změn v jejich mechanických vlastnostech a změn v jejich odolnosti proti opotřebení. K tomuto účelu bylo použito měření tvrdosti podle Vickerse a zkouška Ball on Disk. Na základě provedených experimentů bylo například možné stanovit, že díky zvolenému postupu tepelnému zpracování došlo k precipitaci nových strukturních fází, které se lišily od původní struktury vzorků, svým tvarem, velikostí, chemickým složením a mechanickými vlastnostmi.
Abstract in different language: The aim of this case study was to evaluate how heat treatment affects the structure and properties of the engineered composite material labelled SD251-PH1. This composite material was formed by mixing two powder blends in a weight ratio of 90 wt. % WC-Co powder SD251 with 10 wt. % of a PH1 steel precipitation hardenable powder. Samples were prepared from the thus prepared mixture on an additive device of the SLM type under parameters in which their structure was formed by open porosity. The printed samples were then divided into groups. Some of them were left and the other part was used for heat treatment by curing. The selected procedure for the heat treatment of prototype samples was based on the norm ASM 5659. Light and electron microscopy metallographic analysis together with X-ray diffraction analysis were then used to evaluate structural and phase changes in the volume of prototype samples. These analyses were performed before and after their heat treatment. The main attention was paid to changes in the phase composition of samples. In addition, changes in the size and shape of pores and tungsten carbide (WC) grains were studied. The metallographic analysis was supplemented by the evaluation of changes in their mechanical properties and changes in their wear resistance. Vickers hardness measurements and the Ball on Disk test were used for this purpose. For example, based on the experiments carried out, it was possible to determine that due to the selected heat treatment process, new structural phases were precipitated which differed from the original sample structure in terms of shape, size, chemical composition, and mechanical properties.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (RAM)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bricín_PING_2019.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD