Title: Místní a krajské referendum
Other Titles: Local and regional referendum
Authors: Šlajs, Daniel
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43404
Keywords: referendum;kraj;obec;participace;plzeň;corso;právo
Keywords in different language: referendum;region;municipality;participation;pilsen;corso;law
Abstract: Téma této diplomové práce je místní a krajské referendum. Účelem této práce je přiblížit místní a krajské referendum jakožto právní nástroje, které umožňují ovlivnění určitého stavu věci od té nejnižší úrovně, tedy od lidu. První část práce přiblíží zejména základní právní principy a fungování místního a krajského referenda. V této teoretické části také přiblíží možnosti soudní ochrany. Jako názorný příklad místního referenda se práce bude zabývat místním referendem v Plzni, které proběhlo v 2013. Z obecného pohledu můžeme konstatovat, že se jedná o velmi významné referendum, protože ovlivnilo fungování a podobu města na několik let od uskutečnění referenda. Současně můžeme hovořit o určitém prototypu referenda, protože okolo tohoto místního referenda bylo několik soudních sporů, a to na různých instancích našeho soudního systému. Práce se také podívá na speciální případy místních referend, které sice neproběhly, ale mají svůj specifický charakter, protože proti jejím neuskutečněním není možnost soudně se bránit a to ani přes efektivní a rychlou soudní ochranu, která v České republice je nastavena.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is a local and regional referendum. The purpose of this work is to approach the local and regional referendum as legal instruments that allow to influence a certain state of affairs from the lowest level, ie from the people. The first part of the thesis introduces the basic legal principles and functioning of local and regional referendums. In this theoretical part he will also introduce the possibilities of judicial protection. As an illustrative example of a local referendum, the work will deal with the local referendum in Pilsen, which took place in 2013. In general, we can say that this is a very important referendum, because it affected the functioning and appearance of the city for several years. At the same time, we can talk about a prototype of the referendum, because there have been several lawsuits around this local referendum, at different instances of our judicial system. The work will also look at special cases of local referendums, which did not take place, but have their own specific character, because it is not possible to defend against judicial proceedings, despite the effective and rapid judicial protection that is set in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_ pra_ce_opravena_.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Slajs II. - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce683,83 kBAdobe PDFView/Open
Slajs II. - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce540,63 kBAdobe PDFView/Open
Slajs II. - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce337,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.