Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopp Jan, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorGrusová, Kateřina
dc.contributor.refereeMatušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2021-6-8
dc.date.accessioned2021-06-25T12:31:30Z-
dc.date.available2020-10-23
dc.date.available2021-06-25T12:31:30Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-5-7
dc.identifier86160
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43935
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na potenciál rozvoje ekoturismu na Křivoklátsku. V práci je zhodnocen potenciál pomocí lokalizačních a realizačních předpokladů. Výsledkem tohoto hodnocení je, že ekoturismus má na Křivoklátsku hlavně přírodní potenciál. Z realizačních předpokladů je hodnocena doprava do atraktivit a výsledkem je, že dostupnost k atraktivitám je na území dostačující ve všech typech dopravy, především v její kombinaci. Na rozvoj ekoturismu na Křivoklátsku bylo provedeno dotazníkové šetření u návštěvníků Křivoklátska. Téměř všichni dotázaní by byli pro rozvoj ekoturismu a někteří by různým způsobem k tomuto rozvoji přispěli. K tomu byla posouzena institucionální podpora, která je dostačující. Dále v práci byl posouzen stav návštěvnického managementu ve vybraných lokalitách, jimiž byly NPR Týřov, PR Jezírka a PP Skryjsko-týřovické kambrium. Návštěvnický management byl vyhodnocen jako vyhovující z hlediska ochrany přírody, průvodcovských aktivit a přístupnosti. Na konci bakalářské práce byl navrhnut nový systém provozování ekoturismu na Křivoklátsku. Cílem návrhu je odklon návštěvníků z vytížených lokalit do míst, která nejsou tolik známá, a přesto jsou atraktivní. Druhý návrh je směřovaný k lidem s omezenou pohyblivostí, aby se i oni mohli zapojit do ekoturismu alespoň interaktivní metodou.cs
dc.format65 s. (117 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectekoturismuscs
dc.subjectkřivoklátskocs
dc.subjectpotenciál ekoturismucs
dc.subjectnávštěvnický managementcs
dc.titlePotenciál rozvoje ekoturismu na území Křivoklátskacs
dc.title.alternativeThe potential for the development of ecotourism in the Křivoklát regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis focuses on the potential of ecotourism development in the Křivoklát region. The thesis evaluates the potential by means of locational and realization assumptions. The result of this evaluation is that ecotourism in Křivoklátsko has mainly natural potential. From the implementation assumptions, the transport to the attractions is evaluated and the result is that the accessibility to the attractions is sufficient in the territory in all types of transport, especially in its combination. A questionnaire survey of visitors to the Křivoklát region was carried out on the development of ecotourism in the Křivoklát region. Almost all those interviewed would be in favour of the development of eco-tourism, and some would contribute to this development in various ways. Institutional support was assessed to be sufficient for this. Furthermore, the thesis assessed the state of visitor management in the selected sites, which were NPR Týřov, PR Jezírka and PP Skryjsko-Týřovické kambrium. Visitor management was assessed as satisfactory in terms of nature conservation, guiding activities and accessibility. At the end of the bachelor's thesis, a new system of eco-tourism in Křivoklát region was proposed. The aim of the proposal is to divert visitors from busy locations to places that are not so well known but are still attractive. The second proposal is aimed at people with limited mobility, so that they can also participate in ecotourism at least in an interactive way.en
dc.subject.translatedecotourismen
dc.subject.translatedkřivoklát regionen
dc.subject.translatedpotential of ecotourismen
dc.subject.translatedvisitor managementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Grusova.pdfPlný text práce7,37 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci Grusova.pdfPosudek vedoucího práce400,12 kBAdobe PDFView/Open
oponen. posudek Grusova.pdfPosudek oponenta práce581,72 kBAdobe PDFView/Open
Grusova.pdfPrůběh obhajoby práce153,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.