Title: Geografické aspekty porušování lidských práv ve vybraných zemích a jeho projevy
Other Titles: Geographical aspects of human rights violations in selected countries and its manifestations
Authors: Hromada, Jan
Advisor: Vogt David, RNDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43938
Keywords: geografické aspekty;lidská práva;vliv;severní korea;singapur;finsko;freedom house;huntington;střet civilizací
Keywords in different language: geographical aspects;human rights;effect;north korea;singapore;finland;freedom house;huntington;clash of civilizations
Abstract: Bakalářská práce se zabývá geografickými aspekty, které mohou mít vliv na míru porušování lidských práv ve světě. Ke sledování míry nedodržování lidských práv ve světě byl zvolen přístup organizace Freedom House, jejíž metodika je odvozena především od Všeobecné deklarace lidských práv, a přístup Huntingtonovy teorie o střetu civilizací. Zkoumanými geografickými aspekty byly zvoleny geografická poloha, státní zřízení, ekonomická situace, etnické složení, tolerance k menšinám, náboženství, členství v mezinárodních organizacích a uznání mezinárodních smluv a úmluv. S přihlédnutím k indexu svobody a metodiky statusů organizace Freedom House byly zvoleny tři státy - Finsko, Singapur a Severní Korea, na kterých byla analyzována jejich lidskoprávní situace, přičemž cílem bylo dokázat možný vliv jednotlivých předem zvolených geografických aspektů na míru porušování lidských práv tak, aby bylo možné jejich vliv následně zhodnotit celosvětově. Za tímto účelem byl pomocí sloučení globálního statusu svobody dle Freedom House a Huntingtonovy teorie civilizací autorem vytvořen tzv. civilizační index svobody, který určuje míru svobody jednotlivých civilizací a zároveň vypovídá o tom, jak se jednotlivé civilizace k dodržování lidských práv staví. Na základě tohoto modelu a vytvořených map pak bylo možné zhodnotit, zda a jaký mají jednotlivé geografické aspekty na lidská práva vliv. Následně byla autorem určena jejich důležitost pro míru dodržování lidských práv ve světě, přičemž pomocí civilizačního indexu svobody bylo možné vliv některých geografických aspektů na lidská práva celosvětově zobecnit, čímž byl naplněn cíl této bakalářské práce. Dále byl autorem nastíněn možný vývoj stavu dodržování lidských práv do budoucna ve vybraných analyzovaných zemích, a byly navrženy možnosti zlepšení stávajícího stavu. V poslední řadě byly popsány některé projevy porušování lidských práv ve světě, přičemž se autor zaměřuje i na současné aktuální dění kolem dané problematiky. Shromážděná a uspořádaná data byla vizualizována za pomoci programu ArcMap.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with geographical aspects which can affect the violation of human rights. To identify the degree to which human rights are violated, Freedom House's methodology, which is directly derived from The Universal Declaration of Human Rights, and Huntington's Clash of Civilizations were used. The analyzed geographical aspects were geographical location, organizational model of government, economic situation, ethnicity, tolerance of minorities, religion, membership in international organizations, and recognition of international treaties and conventions. Three countries were chosen to demonstrate the Freedom Index and to analyze their human rights situation - Finland, Singapore, and North Korea. The objective was to prove the possible effect of individual geographical aspects on the degree to which human rights are violated and to compare their effects globally. Combining both Free House's methodology and Huntington's Clash of Civilizations, the author has created the Civilizational Index of Freedom, which measures the standard of freedom in individual civilizations and also showcases their strategy towards human rights respect. This model (CIF) then helped to assess the impact of geographical aspects on human rights. A list was created by the author to evaluate the importance of specific geographical aspects and using the CIF the influence of certain geographical aspects on human rights could be generalized, fulfilling the aim of this Bachelor's thesis. The author then outlined the possible development of respecting human rights and possibilities to better the current state were proposed. Finally, certain displays of human rights violations were described. Gathered and sorted data have been visualized using ArcMap.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hromada.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
posud. vedouciHromada_Jan_v.pdfPosudek vedoucího práce195,49 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponent. Hromada.pdfPosudek oponenta práce213,45 kBAdobe PDFView/Open
Hromada.pdfPrůběh obhajoby práce141,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.