Title: Současné možnosti diagnostiky a léčby karcinomu prostaty
Other Titles: Current possibilities of diagnostics and treatment of prostate carcinoma
Authors: Machová, Adéla
Advisor: Tupý Radek, MUDr., Ing. Ph.D.
Referee: Mařan Jan, MUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44187
Keywords: prostata;karcinom prostaty;diagnostika;léčba;magnetická rezonance;radioterapie
Keywords in different language: prostate;prostate cancer;diagnostics;treatment;magnetic resonance imaging;radiotherapy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi diagnózy a následné léčby karcinomu prostaty. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. První a druhá kapitola se zaměřuje na stručný popis anatomie prostatické žlázy, epidemiologii, etiologii a patologii karcinomu prostaty. Poslední dvě kapitoly se věnují diagnostickým a léčebným metodám současně využívaných u tohoto typu nádorového onemocnění. Praktickou část bakalářské práce tvoří kvalitativní a kvantitativní výzkum, který zkoumá přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty. Výzkum se skládá ze statistických dat a následně tří kazuistik pacientů, kteří podstoupili vyšetření magnetickou rezonancí ve Fakultní nemocnici v Plzni.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the current possibilities of diagnosis and subsequent treatment of prostate cancer. The theoretical part is divided into four chapters. The first and second chapters focus on a brief description of the anatomy of the prostate gland, the epidemiology, etiology and pathology of prostate cancer. The last two chapters are devoted to diagnostic and treatment methods currently used with this type of cancer. The practical part of the bachelor thesis consists of qualitative and quantitative research, which examines the benefits of magnetic resonance imaging in the diagnosis of prostate cancer. The research consists of statistical data and subsequently three case reports of patients who underwent magnetic resonance imaging at the University Hospital in Pilsen
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machova_Adela_5345R010_BP.pdfPlný text práce3,82 MBAdobe PDFView/Open
Machova_VP.pdfPosudek vedoucího práce305,02 kBAdobe PDFView/Open
Machova_OP.pdfPosudek oponenta práce341,15 kBAdobe PDFView/Open
Machova.pdfPrůběh obhajoby práce355,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.