Title: Alimentární nákazy u člověka a jejich diagnostika
Other Titles: Humans alimentary infections and their diagnostics
Authors: Gregorová, Michaela
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Soušková Petra, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44209
Keywords: alimentární nákazy;laboratorní diagnostika;bakterie;vir;parazit
Keywords in different language: alimentary infections;laboratory diagnosis;bacteria;virus;parasite
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou "Alimentární nákazy u člověka a jejich laboratorní diagnostika". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bakalářské práce se zabývá alimentárními nákazami, které se vyskytují nejen po celé České republice, ale i po celém světe. Toto téma je velmi obsáhlé, proto je pozornost věnována nejvýznamnějším a nejčastějším patogenům z bakterií, virů a parazitů. Jsou zde popsány klinické obrazy infekcí, jejich přenos a léčba. V další fázi teoretické části je charakterizována obecná laboratorní diagnostika bakterií, virů a parazitů, ale i konkrétní diagnostika vybraných agens. Praktická část se věnuje laboratorní diagnostice nejčastějších patogenů ve Fakultní nemocnici v Plzni. Dále jsou zde uvedeny záchyty onemocnění parazitů, virů za rok 2020. Dle možnosti záchytů bakteriálních původců jsou uvedeny za rok 2020 jen data z oddělení Infekční kliniky a vzorky s diagnózou gastroenteritidy. Další část srovnává nejčastější výskyt nákaz v Plzeňském kraji od roku 2018 do roku 20210. Poslední částí je pozorován trend výskytu infekčních onemocnění od roku 2011 do roku 2020 na území České republiky.
Abstract in different language: The topic of the bachelor's thesis is "Alimentary infections in humans and their laboratory diagnostics". The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the bachelor's thesis deals with foodborne infections that occur not only in the Czech Republic but also all around the world. This topic is very extensive, so attention is based on the most important and most common pathogens from bacteria, viruses and parasites. Clinical pictures of infections, their transmission and treatment are described here. The next phase of the theoretical part characterizes the general laboratory diagnostics of bacteria, viruses and parasites, as well as specific diagnostics of selected agents. The practical part is dedicated to laboratory diagnosis of the most common pathogens in the University Hospital in Pilsen. There are also detections of diseases of parasites and viruses in 2020. According to the possibility of detecting bacterial agents, only data from the Department of Infectious Diseases and samples with a diagnosis of gastroenteritis are given for 2020. The next part compares the most common incidence of diseases in the Pilsen region from 2018 to 2020. The last part observes the trend of infectious diseases from 2011 to 2020 in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gregorova_Michela_ZL_BP.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Gregorova_VP.pdfPosudek vedoucího práce286,96 kBAdobe PDFView/Open
Gregorova_OP.pdfPosudek oponenta práce330,82 kBAdobe PDFView/Open
Gregorova.pdfPrůběh obhajoby práce357,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.