Title: Karbonatace betonu a její vliv na nosnou konstrukci staveb
Authors: Deiko, Darya
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44785
Keywords: karbonatace betonu;koroze výztuže;nosnost konstrukce;třída betonu;vlhkost prostředí;oxid uhličitý;výztuž;železobetonová konstrukce;alkalita betonu;pórovitost betonu;eurokód;normy;hloubka karbonatace betonu;metody výpočtu hloubky karbonatace.
Keywords in different language: concretecarbonation;reinforcement corrosion;structural load capacity;concrete class;environmental humidity;carbon dioxide;reinforcement;reinforced-concrete structure;concrete alkalinity;concrete porosity;eurocode;standards;concrete-carbonation depth;methods for calculating carbonation depth.
Abstract: Diplomová práce popisuje problematiku karbonatace betonu, vlivu tohoto jevu na stavby a na jejich životnost, hodnocení účinků na nosné železobetonové konstrukce. Metody a výpočty hloubky karbonatace betonu jsou popsány dle platných norem. Grafy, které ukazují hloubku karbonatace v čase, jsou provedeny v programu Excel a Word 2010. Pomocí těchto grafů a výpočtů můžeme stanovit předpokládanou životnost železobetonových nosných konstrukcí, hloubku karbonatace v závislosti na čase, prostředí a kvalitě betonu. V diplomové práci jsou shromážděny údaje na toto téma z různých zdrojů a podklady pro porovnání výpočtů byly poskytnuty panem Ing. Luďkem Vejvarou, Ph.D. Všechny metody a výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami CSN EN.
Abstract in different language: The diploma thesis describes the issue of carbonation of concrete, the impact of this phenomenon on buildings and their life, evaluation of the effects on load-bearing reinforced concrete structures. Methods and calculations of concrete carbonation depth described according to valid standards. Graphs showing the depth of carbonation over time are performed in Excel and Word 2010. Using these graphs and calculations, we can assume the service life of reinforced concrete load-bearing structures by carbonation, depending on the time, environment, and quality of concrete. The diploma thesis collects data on this topic from various sources and the data for comparison of the calculation were provided by Mr. Ing. Ludek Vejvara, Ph.D. All methods and calculations were performed by applicable CSN EN standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Deiko.pdfPlný text práce13,04 MBAdobe PDFView/Open
Deiko_oponent.pdfPosudek oponenta práce268,36 kBAdobe PDFView/Open
Deiko_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,49 kBAdobe PDFView/Open
Deiko_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce236,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.