Title: Radioterapie karcinomu rekta
Other Titles: Radiotherapy for rectal cancer
Authors: Pechová, Karolína
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44822
Keywords: radioterapie;karcinom;rektum
Keywords in different language: radiotherapy;carcinoma;rectum
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o tématu karcinomu rekta. První část práce je věnována teoretickému přiblížení problematiky karcinomu rekta a také radioterapii. Obsaženo je zde stručné popsání jednotlivých procesů vedoucích k léčbě karcinomu. V praktické části bakalářské práce je popsána kvalitativní metodika práce za použití kazuistik pro přiblížení jednotlivých pacientů a jejich průběhu léčby a také kvantitativní metodika práce, ve které jsem využila statistik.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of rectal cancer. The first part of the work is de voted to a theoretical approach to the issue of rectal cancer and radiotherapy. There is a brief description of the various processes leading to the treatment of cancer. The practical part of the bachelor's thesis describes the qualitative methodology of the work using case reports for the approach of individual patients and their course of treatment, as well as the quantitative methodology of the work, in which I used statistics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pechova_Karolina_RAS_BP (6).pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_VP.pdfPosudek vedoucího práce276,62 kBAdobe PDFView/Open
Pechova_OP.pdfPosudek oponenta práce966,6 kBAdobe PDFView/Open
Pechova.pdfPrůběh obhajoby práce356,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.