Title: Development of hardening machine and intelligent control
Other Titles: Vývoj kalicího stroje a inteligentního řízení
Authors: Knedlík, Michal
Rot, David
Citation: KNEDLÍK, M. ROT, D. Development of hardening machine and intelligent control. In Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2022). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 1-4. ISBN: 978-1-66541-056-4
Issue Date: 2022
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85135125357
http://hdl.handle.net/11025/49632
ISBN: 978-1-66541-056-4
Keywords: indukční povrchové kalení;sběr dat;řídicí systémy;mikrokontroléry
Keywords in different language: induction surface hardening;data acquisition;control systems;microcontrollers
Abstract: Tento článek se zaměřuje na představení vyvinutého kalicího stroje založeného na indukčním ohřevu. Tento stroj se od běžných řešení výrazně liší především rozsáhlým měřicím systémem, díky němuž máme dokonalý přehled o tom, co se během procesu děje. Dále je popsán vyvinutý řídicí systém využívající PLC. V článku je zmíněn i návrh vlastního řízení frekvenčního měniče pomocí mikrokontrolérů.
Abstract in different language: This article focuses on introducing the developed hardening machine based on induction heating. This machine differs significantly from conventional solutions mainly due to its extensive measuring system, which gives us a complete overview of what is happening during the process. Furthermore, the developed control system using PLC is described. This paper also mentions the design of own control of the frequency converter using microcontrollers.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KEE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD