Title: Výuka odborného cizího jazyka na SOŠ a SOU (na příkladu stavebních a dřevozpracujících oborů)
Other Titles: Teaching foreign languages for speciβic purposes at secondary schools and secondary vocational schools
Authors: Pešková, Michaela
Kubíková, Kateřina
Mišterová, Ivona
Citation: PEŠKOVÁ, M. KUBÍKOVÁ, K. MIŠTEROVÁ, I. Výuka odborného cizího jazyka na SOŠ a SOU (na příkladu stavebních a dřevozpracujících oborů). Pedagogická orientace, 2021, roč. 31, č. 4, s. 55-84. ISSN: 1211-4669
Issue Date: 2021
Publisher: Masarykova univerzita
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50526
ISSN: 1211-4669
Keywords: lingvodidaktika;odborný cizí jazyk;komunikační kompetence;profesní komunikace;učňovské školství;digitalizace vzdělávání
Keywords in different language: linguodidactics;language for speciβic purposes;communicative competence;professional communication;apprenticeship education;digitalization of education
Abstract: Cílem studie je analyzovat stav výuky odborného cizího jazyka (OCJ) na středních odborných školách a středních odborných učilištích na příkladu oborůstavebnictví a oborů zpracování dřeva. Dále pak analyzovat závěry strategických do-kumentů a na základě výsledků kvalitativního výzkumu popsat aktuální stav výuky OCJ na konkrétních SOŠ a SOU a následně nastínit možná didaktická řešení. Výklady jsou konkretizovány na příkladech oborů stavebnictví (Instalatér, Zedník, Stavebnic-tví) a zpracování dřeva (Truhlář). Vzhledem ke stanoveným cílům studie a designu výzkumu, který se soustředí zejména na analýzu a mapování současné situace ve vý-uce odborného cizího jazyka na středních odborných školách, jsem si stanovili násle-dující výzkumné otázky: Jaké metody a didaktické materiály jsou využívány k výuce OCJ? Na jaké bariéry pedagogičtí pracovníci při výuce OCJ narážejí? Prostřednictvím jaké podpory by bylo možné efektivitu výuky OCJ zvýšit? S ohledem na stanovené výzkumné otázky byl výzkum proveden kvalitativní formou metodou poolostruktu-rovaného rozhovoru. Celkově se výzkumu zúčastnilo 51 učitelů z 10 různých škol. Během výzkumu byly prozkoumány strategické dokumenty, školní vzdělávací progra-my a relevantní učebnice FLSP s cílem (ne)potvrdit jejich (ne)vhodnost pro vyučující a studenty. Výsledky studie naznačují, že kvalita výuky OCJ na zkoumaných středních odborných školách a učilištích je nedostatečná. Didaktická efektivita, kterou je třeba nastavit, spočívá zejména v integraci komunikační kompetence a odborného obsahu, v důrazu na praktičnost a reálnou profesní komunikaci, využití prvků informálního učení a v neposlední řadě v implementaci strategií digitálního vzdělávání.
Abstract in different language: The objective of this study is to analyse the status of teaching foreign languages for speciβic purposes (FLSP) at secondary schools and secondary vocational schools on the examples of construction and wood processing industries. Furthermore, it aims to analyse the conclusions of strategic documents, and, based on the qualitative research results, describe the current state of teaching at particular secondary schools and secondary vocational schools, and suggest possible didactic solutions. The results are speciβied using the examples from the βields of construction (plumber, bricklayer, construction worker) and wood processing (carpenter). With respect to the given objectives of the study and research design, which focuses mainly on the analysis and mapping of the current situation in the teaching of foreign languages for speciβic purposes at secondary schools and secondary vocational schools, we have set the following research questions: What methods and didactic materials are used to teach FLSP? What barriers do pedagogical staff encounter in teaching FLSP? Through the mediation of what aids could the effectiveness of FLSP teaching be increased? With regard to the given research questions, the qualitative research method based on semi-structured interviews was used. In total, 51 teachers from 10 various schools took part in the research. During the research, strategic documents and relevant FLSP textbooks were explored to either prove or disprove their (un)suitability for teachers and students. The results of the study suggest that the quality of FLSP teaching at the examined secondary schools and secondary vocational schools is insufβicient. The didactic effectiveness which needs to be set consists mainly in the integration of communication competence and professional content, emphasis on practicality and real professional communication, the use of elements of informal learning and, last but not least, the implementation of digital education strategies.
Rights: © Česká pedagogická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KRF)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pedagogicka-orientace-clanek.pdf287,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD